Kuva: Juhana Tuomola

Kysymme kuukausittain ajankohtaisista EU-asioista päättäjiltä ja asiantuntijoilta.

Kuukauden kysymys 12.10.2017

Kuukauden kysymys: Mitä EU aikoo tehdä sosiaalisen Euroopan edistämiseksi?

Sosiaalisen Euroopan edistäminen on poikkeuksellisen vahvasti EU:n asialistalla tänä syksynä, aina päämiestasoa myöten, sanoo EU-erityisasiantuntija Ville Korhonen.

Kysyimme Korhoselta:

Mitä EU aikoo tehdä sosiaalisen Euroopan edistämiseksi?

Euroopan unionissa tehdään jatkuvasti eri tasoilla töitä ns. sosiaalisen Euroopan edistämiseksi. Unionin tavoitteena on jäsenvaltioiden taloudellinen ja sosiaalinen lähentyminen. Tämä tavoite pyritään saavuttamaan EU-lainsäädännön, EU-rahoituksen sekä EU-maiden välillä tapahtuvan pehmeämmän yhteistyön, kuten hyvien käytänteiden vaihtamisen avulla.

On kuitenkin tärkeää muistaa, että päävastuu sosiaali- ja työllisyysasioissa on jäsenmailla itsellään. EU:lla ei ole toimivaltaa tai resursseja ratkaista ongelmia, jotka koskevat vaikkapa EU-maiden sosiaaliturvajärjestelmien kestävyyttä tai nuorisotyöttömyyttä. Näissä asioissa EU:n tehtävä on tukea jäsenmaita ja tietenkin pyrkiä edistämään EU-alueen talouskasvua ja työllisyyttä, mikä puolestaan parantaa jäsenmaiden mahdollisuuksia vastata sosiaalisiin haasteisiin.

Työntekijöiden oikeuksia, sosiaaliturvan koordinaatiota ja tasa-arvoa

EU:ssa tehdään jatkuvasti arkista lainsäädäntötyötä, jolla edistetään sisämarkkinoiden ”sosiaalista” ulottuvuutta.

Parhaillaan jäsenmaiden kesken neuvotellaan muun muassa lähetettyjä työntekijöitä koskevan direktiivin uudistamisesta. Tavoitteena on parantaa toiseen EU-maahan lähetettyjen työntekijöiden yhdenvertaista kohtelua työntekomaan omien työntekijöiden kanssa sekä yritysten tasapuolisten kilpailuedellytysten edistämistä.

Toinen sosiaalisektorin keskeinen parhaillaan neuvoteltavana oleva EU-asetus koskee sosiaaliturvan koordinaatiota. Käytännössä siis sitä, kuinka turvataan EU-maasta toiseen liikkuvan kansalaisen pysyminen sosiaaliturvan piirissä.

Kolmantena voisi mainita tuoreen direktiiviehdotuksen koskien työn ja perhe-elämän yhdistämistä. Kyseisellä direktiivillä pyritään parantamaan työ-, yksityis- ja perhe-elämän yhteensovittamista sekä edistämään sukupuolten tasa-arvoa työmarkkinoilla ja hoitovelvollisuuksien tasapainoisempaa jakautumista.

Tämän perinteisen lainsäädäntötyön rinnalla EU:lla on uusi laajempi aloite nimeltään Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari. Pilari koostuu 20 yleisestä sosiaalisesta periaatteesta tai oikeudesta, jotka koskevat muun muassa yhtäläisiä mahdollisuuksia, pääsyä työmarkkinoille, oikeudenmukaisia työoloja sekä sosiaalista suojelua ja osallisuutta.

Pilarin tavoitteena on tukea oikeudenmukaisia ja hyvin toimivia työmarkkinoita sekä hyvinvointijärjestelmiä. Sosiaalisten oikeuksien pilariin kirjatut periaatteet eivät ole oikeudellisesti jäsenmaita sitovia, vaan kyseessä on poliittisen tason tavoitteet, joita jäsenmaat täyttävät vapaaehtoisesti omista lähtökohdistaan. EU tukee tavoitteiden täyttymistä muun muassa EU-rahoituksella, erityisesti Euroopan sosiaalirahaston kautta.

On merkittävää, että nyt on ensimmäistä kertaa yhteisesti listattu periaatteiden tasolla ne asiat ja tavoitteet, joiden ajatellaan kuuluvan EU:n sosiaaliseen ulottuvuuteen.

Sosiaaliset kysymykset esillä myös huippukokouksessa

Sosiaali- ja työllisyyssektoreiden kysymykset ovat tänä syksynä myös EU-maiden päämiesten pöydällä. Göteborgissa järjestetään 17.11. päämiesten sosiaalinen huippukokous, jossa edellä mainittu Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari on tarkoitus hyväksyä.

Huippukokouksen tavoitteena on laaja-alainen ja avoin keskustelu oikeudenmukaisten työpaikkojen sekä kasvun edistämisestä Euroopassa. Lisäksi päämiesten on tarkoitus pohtia sellaisia teemoja kuin yhtäläiset mahdollisuudet ja toimiva vuoropuhelu työmarkkinaosapuolten kanssa.

Ville Korhonen työskentelee EU-erityisasiantuntijana valtioneuvoston kansliassa.

Lisää Kuukauden kysymyksiä.

Lisätietoa Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista.