Bild: Valtioneuvosto

Statsrådet

Varje månad intervjuar vi beslutsfattare och experter om aktuella EU-frågor.

Månadens fråga 30.3.2021

Månadens fråga: Vad har vi för nytta av EU?

I den offentliga debatten frågas det ibland om EU bara inspekterar böjda gurkor eller om medlemskapet i unionen också har andra fördelar för Finland. Ofta framhålls Finlands roll som s.k. ”nettobidragsgivare”, dvs. att vi som ett rikt land under största delen av vårt medlemskap betalat mer i medlemsavgifter än vi fått direkt finansiering. Vi frågade Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen vilken nytta vi har av EU och varför Finland vill vara med och utveckla unionen.

Att mäta fördelarna hos en sammanslutning som Europeiska unionen med en mätsticka ger inga meningsfulla resultat. Liksom i många politiska frågor handlar det om att se helhetsintresset.

Ett starkt, enhetligt och handlingskraftigt EU gynnar Finland. I den globala världen är EU Finlands referensram och gemenskap som ger oss möjlighet att vara en större aktör än vi som ett litet land annars kan vara. EU ger tyngd åt vår röst och utgör grunden för vår säkerhetspolitik.

Det europeiska samarbetet bär frukt för Finland på många sätt

EU är vårt verktyg för att lösa globala kriser. Lösning av gränsöverskridande problem kräver gränsöverskridande samarbete. Coronapandemin har varit ett verkligt stresstest för EU, som efter den tröga starten skött situationen relativt bra. Den största fördelen för oss är säkert den gemensamma upphandlingen av vaccin, som garanterar tillgången även för en liten marknad som Finland. Vi har också gynnats av säkerheten på den inre marknaden och fortsatta livsviktiga transporter så att butikshyllorna inte stått tomma under något skede av pandemin.

Arbetet mot klimatförändringen är en skyldighet i vår tid. Även detta globala hot kan vi bäst bekämpa tillsammans. I stället för enskilda länders åtgärder behöver vi hitta gemensamma socialt rättvisa metoder för att minska utsläppen. Vi stöder utvecklingen av ny teknik och förnyelse av ekonomin. På så sätt stöder vi också oss européer i den föränderliga omvärlden.

Ur finländarnas synvinkel har EU också en viktig roll som garant för kvaliteten på dagliga varor och tjänster. Exempelvis de kvalitetsstandarder vi tillämpar på våra livsmedel och vår miljö hör till de högsta i världen. Dessutom garanterar EU ett högt konsumentskydd i alla EU-länder. Numera använder vi mobiltelefoner inom EU utan roamingavgifter, och vi kan studera och arbeta inom unionens område.

Hur beräknas den ekonomiska nyttan av EU?

Den ekonomiska nyttan av EU-medlemskapet beräknas med andra mått än bara utdelning och avgifter inom EU-budgeten. Till exempel de finländska företagen gynnas av tillträdet till världens mest utvecklade och öppna inre marknad. Även de gemensamma europeiska standarderna underlättar handeln och affärsverksamheten mellan medlemsländerna.

Ekonomen Juha Tervala (HS 15.2.2021 på finska, endast för prenumeranter*) noterar att Europeiska kommissionen 2019 uppskattade att elimineringen av tullar och andra handelshinder tack vare EU:s inre marknad tillför Finlands bnp 7,7 procent per år. Tervala konstaterar att Finlands bnp 2019 var 240,6 miljarder euro, varvid fördelen av EU:s inre marknad var cirka 18,5 miljarder euro.

Även en översikt från Oxford Economics (på finska) som beställdes av Akava Works visar att Finlands bruttonationalprodukt per capita har ökat med 1,2–1,7 procent i och med vårt EU-medlemskap. Det motsvarar en ökning av hushållens medelinkomster med 1 020–1 450 euro 2017.

Gemensamma värderingar är en hörnsten i unionen

För oss är EU en värdegemenskap. Tillsammans utövar vi vetenskap, konst, handel, arbete och forskning. All denna verksamhet bygger på en gemensam värdegrund. Dess värde går inte att mäta i pengar.

Våra gemensamma värderingar – respekt för människovärdet och de mänskliga rättigheterna, frihet, demokrati, jämlikhet och rättsstaten – samt solidariteten mellan medlemsstaterna är en hörnsten i unionen. De utgör grunden för vår gemensamma kristålighet.

De gemensamma värderingarna skapar trygghet och tillit. Brister i dem försvagar såväl EU som varje enskild medlemsstat. Sprickor i värdegrunden reflekteras både inåt och utåt och gör oss sårbara. Ett starkt EU som tryggar medborgarnas grundläggande rättigheter är en sådan aktör som världen verkligen behöver i vår tid.

Tytti Tuppurainen
Europa- och ägarstyrningsminister

*En sammanfattning av ekonomen Juha Tervalas kolumn (på finska) finns också på Uusi Suomis webbplats (på finska).