Bild: European Commission

Finlands avgifter till EU

Europeiska unionens största inkomstkälla är de avgifter som unionen tar ut av medlemsländerna. Avgifterna kommer ur ländernas budgetar och baseras på respektive lands bruttonationalinkomst, mervärdesskattebas och icke-materialåtervunnet plastförpackningsavfall. Medlemsländerna tar dessutom ut tullavgifter för EU:s del och 75 procent av dessa tullavgifter går till EU och 25 procent blir kvar hos medlemsstaten.

EU:s årsbudget baseras på den sjuåriga budgetramen. Den pågående finansieringsperioden omfattar åren 2021–2027.

Medlemsländerna enas om en gemensam budgetram för unionen och således är ländernas finansiella bidrag i slutändan resultatet av en politisk förhandling.

Bortsett från åren 1996, 1997 och 2000 har Finland har varit nettobidragsgivare i EU. Nettobidraget illustrerar skillnaden mellan de inkomster Finland får från EU och de betalningar Finland betalar till EU.

Finlands finansiella bidrag berättar inte om alla ekonomiska fördelar med EU-medlemskapet, till exempel den öppna marknaden.

EU-medlemskapet kostade Finland 144 euro per invånare 2022

År 2022 betalade Finland sammanlagt 2,307 miljarder euro till EU, vilket var 228 miljoner euro mindre än det föregående året.  Finlands inkomster från EU ökade med 173 miljoner euro till 1,8 miljarder euro.

Beräknat per invånare sjönk nettobetalningarna från 175 euro till 144 euro. Nettoavgiften illustrerar grovt taget skillnaden mellan de bidrag ett medlemsland får från EU och de avgifter som redovisas till EU. Under de senaste åren har EU:s medlemsavgift varierat mellan 50 och 200 euro per finländare.

I siffrorna ingår inte de tullavgifter som Finland samlade in och vars belopp uppgick till ett belopp av 297 miljoner euro, av vilka 223 miljoner euro betalades direkt till EU och 74 miljoner blev kvar i Finlands budget som uppbördsprovision.