Bild: European Commission

Finlands medlemsavgifter till EU

Medlemsavgifterna som uppbärs av medlemsländerna är EU:s största inkomstkälla. Medlemsavgiften bestäms utgående från medlemsländernas bruttonationalinkomst, influten mervärdesskatt samt de jordbrukstullar och importavgifter som unionen bär upp.

Finlands nettobetalningsställning 1995–2018

EU:s årsbudget baserar sig på den sjuåriga budgetramen. Den pågående ramperioden spänner över åren 2021 – 2027.

Medlemsländerna besluter gemensamt om unionens budgetram och därmed bestäms ländernas betalningsandelar i sista hand vid politiska förhandlingar. Summan av unionens egna medel, som består av medlemsstaternas medlemsavgifter, kan uppgå till högst 1,23 procent av medlemsstaternas sammanlagda bruttonationalinkomst.

Finland har varit en av nettobetalarna i EU bortsett från åren 1996, 1997 och 2000. Nettoavgiften illustrerar skillnaden mellan Finlands inkomster från och betalningar till EU.

EU-medlemskapet kostade Finland 175 euro per invånare i 2021

Finland betalade i fjol sammanlagt 2,536 miljarder euro till EU. Finlands bidrag ökade med sammanlagt 217 miljoner euro jämfört med två år sedan. Finlands bidrag till EU ökade i fjol mer än Finlands inkomster från EU, framgår av Europeiska kommissionens uppgifter.

Fjolåret var exceptionellt av flera orsaker: Året var det första under unionens ramperiod (2021–2027). Storbritannien deltog inte längre i finansieringen av unionens verksamhet annat än i fråga om förbindelser som landet ingått under sitt medlemskap. EU skapade ett återhämtningsinstrument för hanteringen av covid-19-krisen, varur unionen började dela ut finansiering till medlemsstaterna förra året.