Tillgänglighetsverktyg

Bild: European Commission

Finlands medlemsavgifter till EU

Medlemsavgifterna som uppbärs av medlemsländerna är EU:s största inkomstkälla. Medlemsavgiften bestäms utgående från medlemsländernas bruttonationalinkomst, influten mervärdesskatt samt de jordbrukstullar och importavgifter som unionen bär upp.

Finlands nettobetalningsställning 1995–2015

EU:s årsbudget baserar sig på den sjuåriga budgetramen. Den pågående ramperioden spänner över åren 2014 – 2020.

Medlemsländerna besluter gemensamt om unionens budgetram och därmed bestäms ländernas betalningsandelar i sista hand vid politiska förhandlingar. Summan av unionens egna medel, som består av medlemsstaternas medlemsavgifter, kan uppgå till högst 1,23 procent av medlemsstaternas sammanlagda bruttonationalinkomst.

Finland har varit en av nettobetalarna i EU bortsett från åren 1996, 1997 och 2000. Nettoavgiften illustrerar skillnaden mellan Finlands inkomster från och betalningar till EU.

Finlands nettoavgift till EU minskade i 2015

Finlands nettoavgift till EU var enligt EU-kommissionens statistik 488 miljoner euro i fjol. Nettoavgiften minskade drastiskt från förrförra årets 809 miljoner euro. Minskningen beror främst på att utbetalningen av stöden för utvecklandet av landsbygden flyttats till 2015. Finland hör nu till de minsta nettobetalarna i EU.

Finlands nettoavgift till Europeiska unionen var i fjol 488 miljoner euro, dvs. ca 89 euro per invånare. Nettoavgiften minskade med 321 miljoner euro från förförra årets 809 miljoner euro (148 euro per invånare). Nettoavgiften var 0,23 procent i förhållande till bruttonationalinkomsten i Finland.

Fjolåret var det andra året under EU:s budgetperiod 2014-2020. Nettobetalningarna under 2014 och 2015 varierar från varandra eftersom upphörandet av programmen under den föregående budgetperioden och uppskjutningarna av den nya budgetperiodens program ännu ingår i siffrorna.

 

 

Följ oss