EU i korthet

Europeiska unionen (EU) är en union som består 27 medlemsländer.

Det första steget i det Europeiska samarbetet var kol- och stålunionens grundande i början av 1950-talet. I och med fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen ville man förstärka stabiliteten och försäkra sig om en fred i Europa efter Andra världskriget. Gemenskapen som då bestod av sex länder har nu utvecklats till en Europeisk union med snart 27 medlemsstater samt över en halv miljard invånare.

Det till en början ekonomiska samarbetet har blivit en organisation med en verksamhet som sträcker sig från utvecklingsarbete till miljöpolitik. I och med Maastrichtfördraget år 1993 bytte den ekonomiska unionen namn till Europeiska unionen.

För att kunna gå med i Europeiska unionen måste vissa kriterier uppfyllas. Rättstatsprincipen är unionens grundpelare. Unionens verksamhet grundar sig på medlemsstaternas gemensamt överenskomna fördrag.

Europeiska unionen formar en gemensam inre marknad, där människor, varor, tjänster och kapital fritt får röra sig över landsgränserna. 18 medlemsländer är medlemmar i Ekonomiska och monetära unionen EMU. De länder som hör till EMU har tagit i bruk euron som gemensam valuta.

EU består av flera organ och institutioner som sköter om unionens beslut.

Europeiska unionens symboler: