Bild: European Commission/Etienne Ansotte

EU:s budget

Storleken på Europeiska unionens budget som görs varje år är cirka en procent av EU-ländernas sammanräknade årliga bruttonationalprodukt.

EU-budgeten finansieras med EU:s så kallade egna medel, dvs. EU:s inkomster. EU:s traditionella egna medel består av tullar som tas ut för produkter som importeras från länder utanför EU. Numera utgörs den största delen av EU-inkomsterna av avgifter som betalas av medlemsstaterna baserade på deras bruttonationalprodukt. Därutöver får EU medel från mervärdesskattebaserade avgifter som finansieras av medlemsstaternas budgetar.

Rådet och parlamentet har budgetmakten

Europaparlamentet och Europeiska unionens råd beslutar om EU:s årliga budget utgående från kommissionens förslag.

Innan budgetperioden löper ut föreslår Europeiska kommissionen en ny budget. Kommissionen presenterar det så kallade budgetrampaketet. Paketet innehåller framför allt följande rättsakter: en förordning om den fleråriga budgetramen där det fastställs i vilken utsträckning EU kan använda medel och ett beslut om egna medel som fastställer varifrån EU får sina inkomster. Kommissionen föreslår också sektorsspecifika program för den nya programperioden.

Allmänna rådet ansvarar för behandlingen av budgetrampaketet och bereder ett så kallat förhandlingspaket. I det föreslagna förhandlingspaketet har man samlat de teman där det mest sannolikt behövs politisk styrning av EU-ledarna. Målet är att underlätta beredningen av Europeiska rådets slutsatser om den fleråriga budgetramen. Förslaget till slutsatser läggs fram av Europeiska rådets ordförande. Det gör det möjligt för rådet att inta sin ståndpunkt eftersom det krävs enhällighet i beslutet.

Beslutsfattandet kräver ännu Europaparlamentets godkännande. Parlamentet kan godkänna, låta bli att avgöra eller föreslå ändringar i rådets ståndpunkt. Om parlamentet och rådet har olika syn på saken, sammankallas förlikningskommittén för att en kompromiss inom tre veckor.

Besluten om EU:s egna medel kräver dessutom ratificering av alla medlemsländer, alltså godkännande och ikraftsättande.

EU:s utgifter för 2021-2027. Infograph: Europeiska unionens råd, 2020.

Flerårig budgetram 2021–2027

Den så kallade fleråriga budgetramen utgör riktlinjerna för planeringen av EU:s finansiering och budgetdisciplinen. Med hjälp av budgetramen säkerställs förutsägbarheten av EU:s utgifter. De årliga budgetarna godkänns utgående från budgetramen.

Den fleråriga budgetramen 2021–2027 indelas i utgiftskategorier som motsvarar de olika delområdena inom EU:s verksamhet: hållbar tillväxt och sysselsättning omfattar stödet av forskning, utbildning, innovationer och trafik- och energipolitik samt regional politik

  • Medborgarskap, frihet, säkerhet och rättvisa omfattar rättsliga och inrikes frågor, gränssäkerhet, invandrings- och asylpolitiken, kultur samt ungdoms-, konsument- och folkhälsofrågor.
  • Skydd och vård av naturtillgångar omfattar den gemensamma jordbruks- och fiskepolitiken, utveckling av landsbygden och miljöåtgärder.
  • EU som global aktör omfattar EU:s yttre verksamhet, som bistånd och humanitära åtgärder.
  • Övriga utgifter omfattar de administrativa kostnaderna och pensionerna för alla EU-organ samt Europaskolornas utgifter.

De viktigaste programmen och fonderna i långtidsbudgeten. Alla belopp i miljarder euro (2018 års priser): sammanhållningspolitiken 330,2, den gemensamma jordbrukspolitiken 336,4, nya och förstärkta prioriteringar 335,5.
De viktigaste programmen och fonderna i långtidsbudgeten. Infograph: Europeiska unionens råd, 2020.

Mer information om EU: s långsiktiga budget och återhämtningsplan finns på Europeiska unionens råds webbplats och i infografiken.

EU:s återhämtningsinstrument

Vid Europeiska rådets extra möte i Bryssel nåddes tisdagen den 21 juli en överenskommelse om EU:s återhämtningspaket. Lösningen ger ekonomin i medlemsstaterna möjlighet att snabbt komma igång igen och påskyndar Europas återhämtning efter coronaviruset. I återhämtningspaketet ingår såväl den fleråriga budgetramen för 2021–2027 som ett återhämtningsinstrument.

Next Generation EU: stimulans till återhämtning och resiliens. Alla belopp i miljarder euro (2018 års priser): Horisont Europa: 5, InvestEU-fonden: 5,6, React-EU: 47,5, faciliteten för återhämtning och resiliens: 672,5, unionens civilskyddsmekanism (rescEU): 1,9, europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu): 7,5, fonden för en rättvis omställning: 10.
Next Generation EU: stimulans till återhämtning och resiliens. Infograph: Europeiska unionens råd, 2020.

Återhämtningsinstrumentet (Next Generation EU) är ett stort paket där faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF, The Recovery and Resilience Facility på engelska) utgör en central del. Syftet med faciliteten är att främja unionens ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållning samt förbättra medlemsländernas återhämtningsförmåga.

Målet är också att minska de sociala och ekonomiska konsekvenserna av coronakrisen samt att bidra till en grön och digital omställning. Att uppnå dessa mål stärker sysselsättningen och produktionspotentialen i medlemsländernas ekonomier efter coronakrisen och bidrar till en hållbar tillväxt.