Tillgänglighetsverktyg

Bild: European Commission/Etienne Ansotte

EU:s budget

Storleken på Europeiska unionens budget som görs varje år är cirka en procent av EU-ländernas sammanräknade årliga bruttonationalprodukt.

EU-budgeten finansieras med EU:s så kallade egna medel, dvs. EU:s inkomster. EU:s traditionella egna medel består av tullar som tas ut för produkter som importeras från länder utanför EU. Numera utgörs den största delen av EU-inkomsterna av avgifter som betalas av medlemsstaterna baserade på deras bruttonationalprodukt. Därutöver får EU medel från mervärdesskattebaserade avgifter som finansieras av medlemsstaternas budgetar.

Rådet och parlamentet har budgetmakten

Europaparlamentet och Europeiska unionens råd beslutar om EU:s årliga budget utgående från kommissionens förslag.

Flerårig budgetram 2014–2020

Den så kallade fleråriga budgetramen utgör riktlinjerna för planeringen av EU:s finansiering och budgetdisciplinen. Med hjälp av budgetramen säkerställs förutsägbarheten av EU:s utgifter. De årliga budgetarna godkänns utgående från budgetramen.

Den fleråriga budgetramen 2014–2020 indelas i utgiftskategorier som motsvarar de olika delområdena inom EU:s verksamhet: hållbar tillväxt och sysselsättning omfattar stödet av forskning, utbildning, innovationer och trafik- och energipolitik samt regional politik

  • Medborgarskap, frihet, säkerhet och rättvisa omfattar rättsliga och inrikes frågor, gränssäkerhet, invandrings- och asylpolitiken, kultur samt ungdoms-, konsument- och folkhälsofrågor.

 

  • Skydd och vård av naturtillgångar omfattar den gemensamma jordbruks- och fiskepolitiken, utveckling av landsbygden och miljöåtgärder.

 

  • EU som global aktör omfattar EU:s yttre verksamhet, som bistånd och humanitära åtgärder.

 

  • Övriga utgifter omfattar de administrativa kostnaderna och pensionerna för alla EU-organ samt Europaskolornas utgifter.

 

Flerårig budgetram 2021–2027

Vid Europeiska rådets extra möte i Bryssel nåddes tisdagen den 21 juli en överenskommelse om EU:s återhämtningspaket. Lösningen ger ekonomin i medlemsstaterna möjlighet att snabbt komma igång igen och påskyndar Europas återhämtning efter coronaviruset. I återhämtningspaketet ingår såväl den fleråriga budgetramen för 2021–2027 som ett återhämtningsinstrument.

Följ oss