Bild: Riku Isohella

Att bo, arbeta och studera i EU

Som medborgare i Europeiska unionen får du vistas, arbeta eller starta ett företag i ett annat EU-medlemsland. Du har också rätt att söka studieplats i andra medlemsstater på samma villkor som medborgarna i de länderna.

Att bo i ett annat EU-land

Som medborgare i Europeiska unionen kan du med stöd av ett giltigt ID-kort eller pass vistas i ett annat EU-land högst tre månader.

Du har rätt till över tre månaders vistelse om

  1. du arbetar eller är självständig yrkesutövare i landet eller
  2. du är inskriven vid en privat eller offentlig utbildningsanstalt för att i huvudsakligt syfte bedriva studier, även yrkesinriktade studier, eller
  3. du har tillräckliga ekonomiska medel för att kunna försörja dig själv och dina familjemedlemmar samt har en heltäckande sjukförsäkring i det land där du vistas.

När du flyttar till ett annat EU-land kan du ta med dina personliga tillhörigheter tullfritt, skattefritt och utan begränsningar.

Social trygghet och hälsovårdstjänster

När du flyttar till ett annat EU-land börjar du omfattas av det landets hälsovårdstjänster. Dessa kan avvika från tjänsterna i Finland, exempelvis varierar läkemedelsersättningarna från land till land. Det är bra att minnas att när du t.ex. börjar omfattas av hälsovårdssystemet i Spanien har du då du besöker Finland inte rätt till samma förmåner som före flytten.

Om din vistelse varar mindre än ett halvt år, omfattas du i regel av den sociala tryggheten i Finland. Om du vistas permanent utanför Finland upphör din rätt till social trygghet i Finland. Då måste du ta reda på under vilka villkor du har rätt till social trygghet i vistelselandet.

Om du arbetar omfattas du i regel av den sociala tryggheten i landet där du arbetar, även om vistelsen varar mindre än ett halvt år. Du och eventuellt också dina familjemedlemmar har rätt till samma sociala trygghet och förmåner som landets egna medborgare.  Dessa rättigheter omfattar:

  • sjukdoms- och moderskapsförmåner
  • förmåner vid arbetsoförmåga
  • ålders- och efterlevandepension
  • förmåner som betalas ut på grund av olycksfall i arbetet, yrkessjukdom, dödsfall och arbetslöshet samt familjebidrag.

På motsvarande sätt ska du betala samma socialskyddsavgifter som landets egna medborgare.

Personer som arbetar i flera länder eller är stationerade utomlands utgör dock ett undantag. Om du inte jobbar är det vanligtvis bosättningslandet som svarar för din sociala trygghet.

På medborgare i ett annat EU-land tillämpas samma anställningsvillkor som på medborgarna i det land där arbetet utförs vad gäller lön, uppsägning, återvändande till arbetslivet, arbetshälsa och arbetssäkerhet.

Bild: European Union 2013 – European Parliament

Att arbeta i Europa

Som medborgare i Europeiska unionen har du rätt att söka jobb, arbeta och starta ett företag i ett annat EU-medlemsland.

Du har rätt till samma lön, samma anställningsvillkor samt fackliga förmåner och arbetsförmåner som medborgarna i vistelselandet. Du har också rätt att leva som pensionär i vilket EU-land som helst.

Alla EU- och EES-länder omfattas av arbetsförmedlingsnätet EURES (European Employment Services), som betjänar arbetssökande som vill jobba utomlands. Basservicen vid EURES är arbetsförmedling, information och rådgivning. I Finland har arbets- och näringsbyråerna i de största städerna egna EURES-rådgivare. Vid arbets- och näringsbyråernas finns det dessutom tjänstemän som hjälper till med internationell arbetsförmedling.

Att söka arbete i ett annat EU-land

Om du blir arbetslös kan du söka jobb i ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz i tre månader och få samma arbetslöshetsdagpenning som om du sökte jobb i Finland. Förhandla om saken på förhand med din arbets- och näringsbyrå.

Om du åker till ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz för att söka jobb ska du ta med ett europeiskt sjukvårdskort. Det berättigar till medicinskt nödvändig sjukvård i akuta sjukdomsfall.

Om du blir arbetslös I ETT EU- eller EES-land eller Schweiz har du rätt till arbetslöshetsunderstöd. Det lönar sig ändå att ta reda på villkoren för att få stöd.

Beskattningen i ett annat EU-land

När du flyttar till ett annat EU-land kan du ta med dina personliga tillhörigheter tullfritt, skattefritt och utan begränsningar.

Beskattningen i det andra EU-landet bestäms på basis av landets lagstiftning och eventuella skatteavtal som ingåtts mellan Finland och landet. Genom avtal förhindrar man dubbelbeskattning. Den lön som betalts i utlandet ska likväl deklareras också i Finland.

Om ditt nya bosättningsland tolkas som din beskattningsort, ska alla inkomster deklareras där.

Bild: European Union 2014 – European Parliament

Att studera i EU

Som medborgare i Europeiska unionen har du rätt att söka studieplats i andra medlemsstater på samma villkor som ländernas medborgare.

Du kan avlägga en hel examen utomlands eller också en del av en inhemsk examen. Du kan också åka som utbyteselev eller för att studera en kort tid, till exempel på en språkkurs. I många Europeiska länder söker man till universitet genom en gemensam antagning.

Du kan få studiestöd för att studera utomlands

Om du avlägger en hel examen kan du få finländskt studiestöd, om du studerar vid en statlig eller av staten godkänd läroanstalt. Studierna ska vara heltidsstudier och de ska motsvara studier som stöds i Finland. Dessutom ska den sökande ha haft hemkommun i Finland under minst två års tid innan studierna inleds.

Studiestöd kan också beviljas om du avlägger endast en del av studierna utomlands. Ett villkor är att studierna kan räknas till godo för en examen som avläggs i Finland.

Studiestöd beviljas inte för språkkurser, studier som förbereder för inträde till universitet och i allmänhet inte för utbytesstudier under gymnasietiden.

Europasset underlättar erkännandet av examina

Principen för Europeiska unionens system för erkännande av examina är att yrkeskompetens som förvärvats i ett medlemsland ska erkännas i alla medlemsländer. Systemet för erkännande av examina tillämpas förutom av EU-länderna även av EES-länderna och Schweiz.

En person som avlagt examen I ett annat EU- eller EES-land kan behöva Utbildningsstyrelsens beslut över erkännande av examen om personen i fråga till exempel vill ha behörighet för en tjänst eller ett uppdrag inom den offentliga sektorn i Finland. Personer som avlagt en kortare examen behöver i allmänhet inte något beslut om behörighet.

För vissa tjänster krävs det att den som anställs för tjänsten har medborgarskap i landet. I vissa yrken kan det också krävas att den examen som avlagts ska bedömas och behörigheten testas.

Europassystemet gör det lättare att erkänna examina i olika EU-länder. Systemet omfattar en dokumentmapp med hjälp av vilken europeiska medborgare kan presentera sina examina och kvalifikationer internationellt.