Bild: Fanni Uusitalo, statsrådets kansli

EU-arbetsplatser

EU-institutionerna sysselsätter mer än 40 000 personer i olika uppgifter, allt från vaktmästare till generaldirektörer.Av dessa är ungefär tusen finländare, vilket är rätt mycket om man ser till invånarantalet. Förutom fast anställd personal har EU-institutionerna kontraktsanställda, visstidsanställda och praktikanter.

Fast anställning

EU-institutionerna rekryterar fast anställd personal via uttagningsprov,som ordnas av EU:s rekryteringsbyrå EPSO. Uttagningsprov ordnas varje år.

Uppgifterna som man kan söka till via uttagningsproven är indelade i tre huvudgrupper: handläggare (AD), översättare (AD) och assistenter (AST). Gruppen AD omfattar lednings-, planerings- och expertuppgifter samt forskaruppgifter. De största arbetsgivarna i Bryssel är kommissionen, rådets sekretariat, parlamentet och EU:s utrikestjänst.

Uttagningsproven sker i regel två steg. Den första delen ordnas i varje medlemsland. I ett prov som görs på dator bedöms de sökandes lämplighet snarare än deras EU-kunskaper. De som klarar sig till den andra fasen kallas till ett utvärderingsprov som hålls i Bryssel. Uppgifterna i detta prov består av muntlig framställning, intervjuer och olika gruppövningar.

Sökande som klarat uttagningsprovet sätts upp på så kallade reservlistor, som är i kraft ett år. Även om man blivit uppsatt på reservlistan är det ingen garanti för en arbetsplats, men genom att vara aktiv kan man inverka på hur snabbt man får arbete.

Av sökandena krävs medborgarskap i ett EU-land, specialkunskap inom respektive område, språkkunskaper och fullgjord värnplikt samt gott anseende. Beroende på arbetsuppgifternas nivå är minimikravet antingen lägre eller högre högskoleexamen.

Visstidsanställningar

Europeiska unionen rekryterar också ibland personer för vissa bestämda uppgifter i de olika EU-institutionerna. Kontraktsanställda rekryteras för att utföra manuellt eller administrativt arbete. Kontraktet gäller vanligen för en viss tid. Tillfälligt anställda rekryteras för högst sex år för att utföra specialiserade eller tillfälliga arbetsuppgifter. Lediga tjänster hittar du på EPSOs webbplats och på institutionernas och organens egna hemsidor.

Vissa institutioner anlitar också extraanställd personal på viss tid, till exempel för sekreterararbete. Då är det bemanningsföretag som sköter rekryteringen.

Praktik

Flera EU-institutioner har praktikprogram och via dessa kan du få en plats som praktikant vid en EU-institution i tre till fem månader. Praktikanterna kan vara studerande, nyutexaminerade från högskolor samt översättare och tolkar. Praktikanterna får ofta jobba med samma arbetsuppgifter som handläggare i början av karriären.

Institutionernas praxis i fråga om praktiken varierar och de sköter urvalet själva. Vanligen betalar institutionen eller organet en ersättning i form av ett stipendium, men vissa institutioner har också praktikantprogram där ingen ersättning betalas. Praktikanterna ska ha fyllt 18 år.