Bild: Hanne Salonen | riksdagen. Riksdagens stora utskottet.

Behandlingen av EU-ärenden i Finland

De behöriga ministerierna har huvudansvaret för att följa och bereda EU-ärenden och fastställa Finlands ståndpunkter.

Syftet med Finlands system för samordning av EU-ärenden är att säkerställa att Finland har en samordnad ståndpunkt som motsvarar Finlands allmänna EU-politiska riktlinjer i alla ärenden som pågår inom EU och i de olika faserna av behandlingen av ärendena.

Finlands samordningssystem är exceptionellt bland medlemsstaterna. Det grundar sig på EU-ministerutskottets riktlinjer och en effektivt samordnande tjänstemannaberedning. En utgångspunkt för systemet är också att riksdagen deltar i behandlingen av EU-ärenden och får information i rätt tid.

Avdelningen för EU-ärenden vid statsrådets kansli svarar för samordningen av EU-ärenden och för samordningssystemet. Samordningssystemet omfattar de behöriga ministerierna, EU-beredningssektionerna, kommittén för EU-ärenden och EU-ministerutskottet. Även Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen i Bryssel deltar i beredningen av EU-ärenden.

Vid behandlingen av EU-ärenden fästs särskild uppmärksamhet vid att Ålands landskapsregering deltar och får information.

Video: Tussitaikurit

EU-ministerutskottet

Regeringens EU-ministerutskott sammanträder varje vecka, i allmänhet på fredagar, för att behandla aktuella EU-ärenden som är viktiga i politiskt, ekonomiskt eller rättsligt hänseende. Ministerutskottet behandlar regelbundet ärenden även genom skriftliga förfaranden. Ministerutskottet kommer överens om Finlands riktlinjer, bland annat för alla rådsmöten och informella ministermöten. Statsministern är ordförande för ministerutskottet.

Ministerutskottet leds av statsministern. Foto: Lauri Heikkinen | Statsrådets kansli
Ministerutskottet leds av statsministern. Foto: Lauri Heikkinen | Statsrådets kansli

Kommittén för EU-ärenden

Kommittén för EU-ärenden är ett samarbetsorgan som består av företrädare för ministerierna, republikens presidents kansli, justitiekanslersämbetet, Finlands Bank och Ålands landskapsregering. Kommittén behandlar omfattande EU-ärenden som gäller flera ministerier, såsom påverkan på Europeiska kommissionens arbetsprogram. Dessutom fattar kommittén beslut om utnämning av nationella sakkunniga till EU:s institutioner och byråer. Ordförande för kommittén är chefen för avdelningen för EU-ärenden, det vill säga statssekreteraren för EU-ärenden.

EU-sektionerna

Kommittén för EU-ärenden har inrättat sammanlagt 36 sektorspecifika beredningssektioner. Sektionssystemet utgör den grundläggande strukturen för tjänstemannaberedningen av EU-ärenden. EU-sektionernas ordförande och sekreterare representerar vanligtvis det behöriga ministeriet.

 

Sektionerna kan sammanträda i begränsad eller utvidgad sammansättning. Till den begränsade sammansättningen hör utöver tjänstemän vid de behöriga ministerierna också representanter för de övriga ministerierna och för ämbetsverk. Till den utvidgade sammansättningen hör dessutom representanter för intresseorganisationer och intressentgrupper. I varje sektion ingår också en representant för avdelningen för EU-ärenden vid statsrådets kansli och en för Ålands landskapsregering. Sektionerna sammanträder vid behov och med varierande frekvens.

Statsrådets EU-sekretariat

Avdelningen för EU-ärenden vid statsrådets kansli svarar för samordningen av EU-ärenden i statsrådet och för det nationella samordningssystemets funktion. Avdelningen är sekretariat för EU-ministerutskottet och för kommittén för EU-ärenden. Den är representerad i alla sektorspecifika beredningssektioner som kommittén har tillsatt.

Till avdelningens uppgifter hör dessutom att

  • förbereda mötena i Europeiska rådet
  • sköta ärenden som gäller EU:s allmänna utveckling och institutionella frågor
  • stödja statministerns och Europaministerns arbete i EU-frågor
  • Företrädande av Finland i EU-domstolen och i EU-överträdelseförfaranden
  • förmedla anvisningar till EU-representationen tillsammans med de ansvariga ministerierna
  • utveckla förfaranden för samordning och beredning av EU-ärenden
  • sköta sådana EU-ärenden som inte hör till något annat ministerium
  • säkerställa kommunikationen mellan Finlands EU-representation och de nationella myndigheterna
  • delta i statsrådets EU-utbildning, EU-kommunikation och EU-dokumentförvaltning.

Riksdagens roll

Riksdagen deltar i den nationella beredningen av de beslut som EU fattar och underrättas om besluten. I riksdagen behandlas EU-ärendena av stora utskottet, som får utlåtanden av specialutskott. Ärenden som gäller EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik behandlas i utrikesutskottet.

 

Statsrådet förelägger riksdagen ärenden som rör EU-verksamhet genom U-skrivelser och E-skrivelser samt genom USP-skrivelser, som gäller utrikes- och säkerhetspolitik. Statsrådet kan också lämna bland annat meddelanden och redogörelser till riksdagen. Statsministern kan ge riksdagen upplysningar.

 

Video: Riksdagen och Tussitaikurit Oy / Marker Wizards Ltd