Bild: Hanne Salonen | riksdagen

Behandlingen av EU-ärenden i Finland

Som medlemsstat i Europeiska unionen deltar Finland fullt ut i EU:s beslutsfattande. Statsrådet beslutar om den nationella beredningen av beslut som fattas i EU och Finlands åtgärder som hänför sig till dem.

Enligt Finlands grundlag utsträcker sig statsrådets befogenheter i EU-ärenden till alla politikområden, även den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Undantag utgör förändringar av EU:s grundfördrag och även godkännande och sättande i kraft av de internationella avtal som ingås inom ramen för EU och som hör till medlemsstaternas befogenheter. Vad det beträffar följer man principen att Finlands utrikespolitik leds av republikens president i samverkan med statsrådet.

För behandlingen av EU-ärenden har inrättats ett system för samordning av EU-ärenden. Systemet omfattar ministerierna, EU-ministerutskottet, kommittén för EU-ärenden jämte de EU-sektioner som denna inrättat. Statsrådets EU-sekretariat fungerar som sekretariat för EU-ministerutskottet och kommittén för EU-ärenden. Också Finlands EU-representation i Bryssel har en central ställning i beredningsarbetet.

EU-ministerutskottet

Riktlinjerna för EU på politisk nivå dras upp i EU-ministerutskottet. Utskottet sammanträder varje vecka för att behandla de viktigaste EU-ärendena. Utskottet kommer överens bland annat om Finlands strategi inför de officiella och inofficiella möten som Europeiska unionens råd håller. Ministerutskottet leds av statsministern.

Statsminister Marin håller ett anförande.
EU-ministerutskottet leds av statsministern. Bild: Aapo Riihimäki, | statsrådets kansli

Kommittén för EU-ärenden

Kommittén för EU-ärenden är ett samordnande organ för EU-ärenden. Den behandlar omfattande EU-ärenden som gäller flera ministerier eller ärenden som man inte nått enighet i. Kommittén behandlar dessutom domstols- och tillsynsärenden samt utnämner nationella sakkunniga till Europeiska unionens institutioner.

Företrädda i kommittén är alla ministerier, statsrådets kansli, republikens presidents kansli, justitiekanslersämbetet, Finlands Bank och Ålands landskapsregering. Ministerierna företräds vanligen av kanslicheferna eller deras ersättare. Ordförande för kommittén för EU-ärenden är statssekreteraren för EU-ärenden.

EU-sektionerna

Ordförande för EU-ministerutskottet är statsministern.

För beredningen har man tillsatt sektorspecifika sektioner, där tjänstemannaberedningen av EU-ärendena sker. För närvarande finns det 37 sektioner. Som sektionernas ordförande och sekreterare fungerar tjänstemän i det behöriga ministeriet.

Sektionerna sammanträder i begränsad eller utvidgad sammansättning. I den begränsade ingår representanter för ministerier och centrala ämbetsverk, i den utvidgade sammansättningen ingår även representanter för intresseorganisationer och andra intressegrupper.

Statsrådets EU-sekretariat

Statsrådets EU-sekretariat svarar för samordningen av EU-ärenden i Finland. Det fungerar både som sekretariat för EU-ministerutskottet och som ordförande och sekretariat för kommittén för EU-ärenden. Dessutom är EU-sekretariatet företrätt i alla beredningssektioner.

I EU-sekretariatets uppgifter ingår dessutom beredning av Europeiska rådets möten och frågor i anslutning till den allmänna utvecklingen av EU. Det ger i samarbete med ministerierna anvisningar till representanterna vid Finlands EU-representation i Bryssel.

Riksdagens roll

Finlands riksdag har en stark roll i EU:s beslutsfattande jämfört med många andra medlemsländer i EU. Enligt grundlagen måste regeringen ge riksdagen information om ärenden som bereds i EU. Regeringen måste också höra riksdagen om förslag som behandlas i EU och motivera regeringens strategi i olika EU-ärenden för riksdagen.

Riksdagens stora utskott behandlar samtliga EU-ärenden, och specialutskotten avger utlåtanden till det. Sådana ärenden som gäller unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik behandlas i utrikesutskottet.

Video: Riksdagen och Tussitaikurit Oy / Marker Wizards Ltd