Bild: Pixabay

Varje månad intervjuar vi beslutsfattare och experter om aktuella EU-frågor.

Månadens fråga 24.5.2023

Månadens fråga: Det blir obligatoriskt med företags samhällsansvar – vad innebär det?

EU arbetar just nu med ett nytt direktiv som gäller företags samhällsansvar. Det innebär att företagen ska respektera internationellt identifierade mänskliga rättigheter och ingångna miljöavtal också i sådana länder vars lagstiftning inte förutsätter det. Vi frågade Linda Piirto vid utrikesministeriets enhet för hållbar handel vad företags samhällsansvar och EU:s nya direktiv innebär.

Begreppet företags samhällsansvar förekommer väldigt ofta i medier och i företagens kommunikation. Företags samhällsansvar innebär att företagen ansvarar för de skadliga konsekvenser som företagen eller deras affärspartner orsakar – åtminstone om vi ser på begreppet utifrån internationellt överenskomna frivilliga anvisningar om samhällsansvar.

Undersökningar visar dock att drygt en fjärdedel av storföretagen hos oss och ute i världen följer dessa frivilliga anvisningar, vilket är en utmaning. Samtidigt finns det enligt Internationella arbetsorganisationen ILO till exempel 79 miljoner barn i farligt arbete och 24,9 miljoner människor i tvångsarbete.

Reglering i stället för frivillighet

Regleringen antas ge europeiska konsumenter större tillförsikt att göra sina val, säger Linda Piirto vid utrikesministeriets enhet för hållbar handel.

Enligt Europeiska kommissionen går utvecklingen av det frivilliga samhällsansvaret för långsamt framåt.  Av denna anledning föreslog kommissionen i februari 2022 ett direktiv om samhällsansvar för storföretag i EU.

Detta innebär att dessa företag ska identifiera, förebygga och stoppa de negativa konsekvenser som deras egen och affärspartners verksamhet har för människor och miljö.

Syftet med regleringen är att företagen ska respektera internationellt identifierade mänskliga rättigheter och ingångna miljöavtal också i sådana länder vars egen lagstiftning inte förutsätter det.

Till exempel ett storföretag som har huvudkontoret i Finland ska i fortsättningen se till att dess funktioner och värdekedjor utomlands har respekt för organiseringsfriheten, det vill säga att arbetstagarna har frihet att bilda eller ansluta sig till ett fackförbund och komma överens om arbetsvillkoren kollektivt.

Direktivförslaget kräver ännu arbete

Regleringen antas ge europeiska konsumenter större tillförsikt att göra sina val. Regleringen gäller dock inte e-handel utanför Europeiska unionen, vilket innebär att ansvarsfrågorna kräver vaksamhet även i framtiden.

Företagen finner det igen utmanande att värdekedjorna inte alltid är transparenta. Företagen i värdekedjan vill skydda sina inköpskällor med företagshemligheter så att kunden inte köper direkt från en annan leverantör.

Den tredje utmaningen handlar om att kunna säkerställa att ansvarskraven uppfylls. Auditeringarna på fabriker, produktionsanläggningar och lantgårdar visar hur situationen ser ut när inspektörerna är på plats. Nästa dag kan arbetarskydds- eller miljöläget se helt annorlunda ut.

Fördelar för den inre marknaden

Trots utmaningarna tar många finländska företag ansvarsfrågorna på allvar och är beredda att arbeta för att ansvarstagandet en dag ses som normal verksamhet runt om i världen.

Vissa företag tycker också att EU-regleringen ger alla lika konkurrensförutsättningar när alla företag av samma storlek har samma krav.

När vi tänker på en fungerande inre marknad, är det önskvärt att unionen har enhetliga bestämmelser om samhällsansvar i stället för olika nationella bestämmelser.

Parlamentets ståndpunkt väntas

Medlemsländerna har bildat sina ståndpunkter om direktivet om företags samhällsansvar och nu väntar vi på att Europaparlamentet ska bilda sin egen ståndpunkt. Detta förväntas ske på sommaren.

När parlamentet är klart med sin ståndpunkt, kan vi inleda trepartsförhandlingar mellan medlemsländerna, kommissionen och parlamentet.

När vi sedan åstadkommer en gemensam syn, ska regleringen antas och tas in i den nationella lagstiftningen. Jag vågar ännu inte ge någon tidsram, men vi väntar med spänning hur ärendet går vidare.

Linda Piirto

handelsråd, utrikesministeriet, enheten för hållbar handel