Månadens fråga 11.3.2013

Månadens fråga: Hur har den ekonomiska krisen påverkat EU:s energi- och klimatpolitik?

Månadens fråga:

Energimarknadsverkets överdirektör Riku Huttunen

Energiamarkkinaviraston ylijohtaja Riku Huttunen. Kuva: Energiamarkkinavirasto, Nina Kaverinen

– Den ekonomiska recessionen syns kanske mest påtagligt i utsläppshandeln. När produktionen inom industrin minskar påverkar det efterfrågan på utsläppsrätter och därmed också det nu låga priset. Kommissionen har föreslagit att auktionerna av utsläppsrätter delvis ska flyttas fram till slutet av perioden 2013–2020. Många har tolkat det här förslaget så att antalet utsläppsrätter senare kommer att minskas. Inställningen till förslaget avspeglar den konfliktfyllda situationen. Försvararna anser att det är viktigt att priset på utsläppsrätterna höjs för att därigenom kunna påverka beslut om investeringar med låga koldioxidutsläpp. Motståndarna anser å sin sida att reglerna ändras mitt under processen och att det har skadliga konsekvenser för den europeiska industrins redan annars svaga konkurrenskraft.

– Arbetet med att främja förnybar energi har gått framåt tämligen bra. Den ekonomiska recessionen gör det också på sätt och vis lättare att nå målen om förnybar energi, 20 procent av slutförbrukningen i EU år 2020, när slutförbrukningen de facto ökar långsamt eller inte alls. Men samtidigt har man till exempel i Spanien skurit ner på stödsystemen till förnybar el, eftersom de blev orimligt dyra. Recessionen främjar antagligen effektivare stödsystem och kommissionen håller på att begränsa bidragen också med andra konkurrenspolitiska medel (övervakning av statsbidrag).

– För energieffektivitetens del är det paradoxalt att den allmänna osäkerheten inom ekonomin kan leda till att färre investeringar med kort återbetalningstid görs, bland annat till följd av att det är svårare att få finansiering. Det europeiska regelverket om energieffektivitet är inte heller särskilt klart eller lyckat. Även mer allmänt har unionens energi- och klimatpolitik en klar återkoppling till ekonomin: en stabil politik och tilltro till marknadens verksamhet har en mer positiv inverkan på investeringsaktiviteten än en vad en kortsiktig reglerings- och bidragspolitik har.

 

 Europainformationen ställer månatligen frågor till beslutsfattare och sakkunniga om aktuella EU-teman.

EU:s energi- och klimatpolitik diskuteras också på evenemanget ”EU och du" i Björneborg den 15 mars