Bild:

Varje månad intervjuar vi beslutsfattare och experter om aktuella EU-frågor.

Månadens fråga 9.10.2015

Månadens fråga: Fungerar Schengen och hur ser samarbetets framtid ut?

Vesa Blomqvist

Vesa Blomqvist

”Den första frågan är enkel att besvara: Schengenområdet fungerar inte som det borde just nu.”

”Man kan ändå inte bedöma Schengensystemets funktionsduglighet i ett vacuum utan den måste ses i ljuset av Schengens historia, den rådande säkerhetsmiljön och med tanke på migrations- och turistströmmarna. Schengen har utvecklats från ett samarbete mellan fem stater till en gemenskap med 26 länder där det bor sammalagt 400 miljoner människor. De som bor inom området anser att den fria rörligheten inom Schengen är en av Europeiska unionens största fördelar.”

”Schengens funktionsduglighet utmanas just nu bland annat av den snabbt ökande mängden irreguljära immigranter och asylsökanden, terrorism, utländska terroriststridande, hybridhot, den ökade mängden gränsövergångar (över 600 miljoner personer korsar gränserna lagligt varje år), de enligt uppskattningar miljontals personer som uppehåller sig så att säga på övertid inom EU och den organiserade brottsligheten.”

”Schengensystemet har utvecklats ett steg i taget för att svara mot nya utmaningar som dykt upp eller varit att vänta. Det kommer att dyka upp nya utmaningar också i framtiden. Vi måste i allt högre grad satsa på framförhållning och förebyggande istället för att bara reagera.”

”Vi måste hela tiden utvärdera Schengenområdets handlingsförmåga och ha beredskap att utveckla system och funktioner så att Schengen kan fungera kostnadseffektivt, utan att pruta på säkerheten, smidiga gränsövergångar eller människors grundläggande rättigheter. Vi måste hela tiden fokusera på att minimera den illegala migrationens pull- och push-faktorer. Finland har varit aktivt inom alla sektorer för att utveckla Schengen.”

Schengens framtid

”För Schengen och dess framtid är nyckelbegreppen helhetssyn och prioritering. Det behövs åtgärder som gäller

  • stödet till tredjeländer och bättre samarbete
  • effektivare övervakning av den yttre gränsen och ett snabbt och tillräckligt omfattande ibruktagande av det så kallade HotSpot-konceptet för att stödja de medlemsländer som får utstå det största trycket av migrationen
  • ingripanden i kriminella organisationers verksamhet, som illegal immigration och människohandel
  • effektiverar migrations-, återvändande- och visumpolitiken
  • gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiska insatser, till exempel stabilisering av närområdena och krishanteringsinsatser.

”Just nu är det viktigt att i enlighet med Schengens grundläggande principer få tag på de personer som illegalt korsat den yttre gränsen och låta myndigheterna i det första medlemslandet vidta åtgärder. Här spelar effektiv gränsbevakning och HotSpot-konceptet en viktig roll. Vi måste också försäkra oss om räddningsberedskapen på havsområdena.”

”De aktuella åtgärderna fokuserar naturligt på Medelhavet. EU har emellertid också en lång östgräns och vi måste hela tiden försäkra oss om att den bevakas på ett trovärdigt sätt, än en gång med tanke på framtiden för att förhindra att det uppstår en liknande situation som på Medelhavet. Det finns redan tecken på att trycket vid östgränsen hållet på att öka, särskilt i Centraleuropa.”

”Schengen har en stor betydelse för människors, varors och tjänsters rörlighet. Så stor att medlemsländerna och de europeiska institutionerna har visat sig vara beredda att göra väldigt mycket för att bevara systemet. Som svar på den andra frågan: jag tror på Schengenområdets framtid, men vi måste hela tiden arbeta för att det ska fungera.”

Vad tror du?