Bild: Sakari Piippo VNK

Varje månad intervjuar vi beslutsfattare och experter om aktuella EU-frågor.

Månadens fråga 14.4.2016

Anne Berner: Onko pohjoismaille hyötyä tiiviimmästä EU-yhteistyöstä?

Finland är ordförandeland i Nordiska ministerrådet i år och för kraftigt fram EU-frågor i det nordiska samarbetet. Samarbetsminister Anne Berner skrev ner sina tankar om varför de nordiska länderna skulle dra nytta av ett närmare samarbete i EU-frågor.

Bild: Sakari Piippo.
Nyttjanderättshavare : Statsrådets kansli
Pohjoismainen yhteistyöministeri Anne Berner
Ministern för nordiskt samarbete Anne Berner

Norden och omvälvningarna i Europa

Europa genomgår en brytningstid på flera plan. Också Östersjöländernas regeringar utmanar öppet EU:s grundvärderingar och Storbritanniens framtid i EU berör också de nordiska länderna – kanske till och med mera än många andra EU-länder. Storbritannien är Nordens grannland och ett likasinnat land i många frågor.

Många asylsökande har sökt sig till Norden. Den stora mängden flyktingar har ansträngt särskilt Sveriges kapacitet och gett upphov till nya fördröjningar vid våra gemensamma gränser första gången sedan 1950-talet.

Hotet från extrema rörelser och de ekonomiska svårigheterna har också drabbat de nordiska länderna.

Norden är inte en utomstående betraktare till omvälvningarna i Europa.

Nordisk kompetens och samhällslösningar

De nordiska ländernas samhälleliga lösningar, som vi själva vet att genomgår stora förändringar just nu, är mål för stort intresse i det övriga Europas och den övriga världens ögon.

De nordiska länderna placerar sig gång på gång i topp när det gäller samhällelig utveckling enligt olika mätare och jämförande index. Våra offentliga sektorer producerar de bästa undervisnings- och hälsovårdstjänsterna för sina befolkningar, och näringslivet har till sitt förfogande fungerande infrastruktur och kompetent och frisk arbetskraft. Näringslivet är, trots Finlands allvarliga ekonomiska problem, innovativt och har genom tiderna varit framgångsrikt.

Det fanns inte någon stor plan för att skapa ”den nordiska modellen”, men att en sådan utvecklades i länder som hade ett exceptionellt nära samarbete med varandra är inte heller någon slump.

De nordiska länderna har mycket att erbjuda Europa, både enskilt och tillsammans.

Norden och EU

De nordiska ländernas inflytande i EU har ökat inom de områden där samarbetet har intensifierats. Det gäller inte bara frågor där vi kommit övernens om gemensam påverkan eller representerat samma synpunkter, utan något överraskande också frågor där det förekommer stora meningsskiljaktigheter mellan de nordiska länderna. Det ökade informationsutbytet har stärkt de nordiska ländernas ställning i förhandlingar. Helheten är större än summan av delarna.

Finland är ordförandeland i Nordiska ministerrådet 2016. Vi har i vårt program ställt de nordiska ländernas gemensamma insatser i EU-frågor i förgrunden. Målet är att införa mera EU i det nordiska samarbetet. På det sättet kan vi också på lång sikt föra in mera Norden i EU.

Det här stöder också moderniseringen av det nordiska samarbetet och hjälper det att bevarar sin relevans i EU-Europa.

Alla de 11 ministerråden i år kommer att diskutera aktuella EU-frågor och diskutera åtgärder för att öka den nordiska nyttan i EU.

Vi ska öka samarbetet kring verställandet av EU:s rättsakter för att till fullo dra nytta av de möjligheter som EU erbjuder i att undanröja gränshinder. Samtidigt ska vi vara öppna för nya områden där vi kan öka det föregripande samarbetet kring beredningen av EU-rättsakter. I samma syfte ska vi öka samarbetet mellan våra EU-representationer.

Anne Berner