Bild: Valtioneuvoston kanslia
Aktuellt 1.11.2017

Månadens fråga: Hur framskrider förberedelserna inför Finlands kommande EU-ordförandeskap?

Finland är ordförande för Europeiska unionens råd under den andra hälften av 2019, från början av juli till årets slut. Det är Finlands tredje period som ordförande. Vid statsrådets kansli har det redan grundats ett sekretariat som förbereder ordförandeskapet.

Chefen för sekretariatet för EU-ordförandeskapet, Anja Laisi, berättar om det pågående arbetet:

Det är statsrådets kansli som ansvarar för planeringen och det övergripande genomförandet av ordförandeskapet. Ministerierna ansvarar för substansfrågor inom sina ansvarsområden. De ska också stödja sina ministrars arbete. Statsrådets EU-sekretariat samordnar beredningen av substansfrågorna.

Under statsrådets kanslis huvudtitel har det reserverats en budget på 70 miljoner euro för ordförandeskapets kostnader. Med dessa anslag täcks personalutgifterna vid ministerierna och EU-representationen som ordförandeskapet ger upphov till, samt möten och andra praktiska arrangemang i Finland.

För mötesarrangemangen har det grundats ett sekretariat för ordförandeskapet vid statsrådets kansli.

Chefen för sekretariatet för EU-ordförandeskapet Anja Laisi har gedigen erfarenhet av ordförandeskapets arrangemang eftersom hon ledde sekretariatet redan under Finlands ordförandeskap 2006. Laisi övergick till sitt nuvarande uppdrag från utrikesministeriet där hon bland annat varit biträdande protokollchef och administrativ chef vid Finlands representation vid EU. Bild: Statsrådets kansli

Sekretariatet arbetar för närvarande med tre omfattande helheter. Rekryteringen av personal har startat. Kring 20 personer ska arbeta med mötesarrangemangens olika delområden när ordförandeskapet sätter igång.

Tidpunkterna för de möten som ska ordnas i Finland ska fastställas och kalendariet byggs upp i samarbete med ministerierna. Vi bereder också upphandlingen av mötesplatser och andra mötesarrangemang.

EU-ministerutskottet har beslutat att det ska ordnas sex informella ministermöten i Finland: ett möte mellan utrikes- och försvarsministrarna, ett möte mellan finansministrarna och eurogruppen, ett möte mellan jordbruks- och fiskeministrarna, ett möte mellan justitie- och inrikesministrarna, ett möte mellan miljöministrarna och ett möte mellan konkurrenskraftsministrarna.

Utöver ministermötena ordnas det kring 80 tjänstemannamöten. Mötena koncentreras till Helsingfors.

Varför koncentreras mötena till Helsingfors?

Säkerhetsaspekter och den kostnadseffektivitet som uppnås genom enhetliga arrangemang har varit i centrala i valet av mötesplatser. Finland följer också tidigare ordförandeländers exempel.