Bild: Euroopan komissio
Nyheter 22.2.2018

Reformen av EU:s asylsystem går vidare

Arbetet med att reformera Europeiska unionens asylsystem fortskrider. De sju förslag som kommissionen gav sommaren 2016 har behandlats och flera av dem har kommit långt. Nu är förväntningarna höga på att reformen ska bli klar under sommaren.

Bulgarien försöker för närvarande påskynda reformen av det svårtolkade Dublinsystemet bland annat i medlemsländernas expertgrupp, som har täta sammanträden.

Migrationsdirektör Tuomo Kurri. Foto: Inrikesministeriet

Vare sig det är fråga om framtida eller befintliga förordningar är det viktigt att de tillämpas på samma sätt i alla EU-länder. Det gäller såväl internationellt skydd, som flyktingförläggningar, frivillig återresa och återsändande. Enhetlig verksamhet förbygger effektivt illegala resor mellan medlemsstaterna medan asylprocessen pågår. Hur effektivt de gemensamma bestämmelserna genomförs avgör hur verksamheten sker i praktiken.

EU:s yttre förbindelser aktuella

Hur EU hanterar situationen gällande asylsökande och migrationen till Europa handlar om mycket mer än bara asylprocessen. Migrations- och asylpolitiken måste utvärderas som en omfattande helhet. Migrationssituationen är oberäknelig och kan förändras snabbt. Pressen på Europa kommer inte att försvinna.

De yttre förbindelserna till de viktigaste ursprungs- och transitländerna för migrationen har fått en allt mer framträdande roll. De yttre förbindelsernas betydelse är särskilt stor när det gäller frivillig återresa och återvändande.

Enligt EU:s statistik får i medeltal under hälften av de asylsökande någon form av uppehållstillstånd, det vill säga tillstånd att stanna kvar i landet där de sökt asyl. Om man ser på statistiken och på EU:s lagstiftning är de frivilliga återresorna ytterst viktiga. Om den asylsökande inte har förutsättningar att få internationellt skydd är frivillig återresa det mest ändamålsenliga alternativet för alla parter. Återresa och återsändande har en central roll i den europeiska asylpolitiken.

Frivillighet är emellertid inte nog om personen inte är villig att återvända eller om hens hemland inte är villigt att ta emot den återvändande. I det senare fallet är återsändandet nära kopplat till hur de yttre förbindelserna och det internationella samarbetet fungerar. EU och ursprungsländerna måste finna ett samförstånd om hur situationen ska lösas i praktiken.

Samarbete byggs inte på en dag

Yttre förbindelser och samarbete som rör migration byggs upp på lång sikt. Det kan till exempel handla om operativt samarbete, utbildning, materialhjälp, tekniskt stöd eller att påverka migrationens bakomliggande orsaker. Det är en mycket omfattande helhet av åtgärder som krävs för att hantera migrationen innan den når EU:s yttre gräns. I detta sammanhang måste vi också granska rutterna för laglig migration och hur de kan utvecklas.

Blicken mot Finlands kommande ordförandeskap

När Finlands EU-ordförandeskap närmar sig är det viktigt att vi sätter oss in i hela utbudet av åtgärder och deras följder. Det är ett starkt budskap i sig att EU har en trovärdig gemensam asylpolitik. Det ger oss ett starkare mandat att förhandla med tredjeländer om lösningar i hanteringen av migrationen.

Tuomo Kurri, migrationsdirektör

Texten publicerades ursprungligen som inrikesministeriets blogg