Bild: Creative Commons/Eduardo Fonseca Arraes
Nyheter 23.5.2018

EU:s direktiv om konsulärt skydd har trätt i kraft – vad ändras?

Som EU-medborgares har du rätt att få hjälp av ett annat EU-lands ambassad eller konsulat när du reser utanför EU, i det fall att ditt eget land inte har en ambassad eller konsulat i landet. Ändringarna i vår finländska lag om konsulära tjänster, som EU-direktivet förutsätter, trädde i kraft den 1 maj 2018. Nu är det tydligare hurudant konsulärt skydd EU-medborgare ska erbjudas i tredjeländer.

Syftet med EU:s direktiv om konsulärt skydd (EU) 2015/637 är att se till att EU:s medlemsstater erbjuder konsulärt skydd i länder utanför EU åt EU-medborgare, vars eget land inte har någon representation, på samma villkor som åt sina egna medborgare.

Bildtext: Finländare har rätt att få hjälp vid ett annat EU-lands ambassad eller konsulat om Finland inte har egen representation i landet. Det är bra att minnas när du reser utanför EU. Bild: Pixabay
Bildtext: Finländare har rätt att få hjälp vid ett annat EU-lands ambassad eller konsulat om Finland inte har egen representation i landet. Det är bra att minnas när du reser utanför EU. Bild: Pixabay

Direktivet förenhetligar praxis för konsulärt bistånd i EU

”Bakom direktivet ligger en utredning av Europeiska kommissionen där det framgick att redan uppfattningen om grundläggande begrepp som gäller konsulärt skydd varierade mellan medlemsstaterna. Medlemsstaternas syn på när EU-medborgare kan anses vara utan egen representation gick också i sär. Det ledde till varierande praxis i det konsulära skyddet”, berättar Sari Lietsala vid utrikesministeriets enhet för konsulära tjänster.

Till följd av direktivet uppdaterades också Finlands nationella lagstiftning. Finlands ambassader och konsulat är nu skyldiga att hjälpa andra EU-länders medborgare i länder där de inte har egen representation. De konsulära tjänsterna ska erbjudas på samma villkor som till finländare. Till de konsulära tjänsterna hör bland annat att hjälpa personer som blivit anhållna eller häktade, som har råkat ut för ett brott eller en allvarlig olycka samt att bevilja provisoriska resehandlingar.

Alla EU-medborgare får hjälp på samma villkor

Direktivet gör det möjligt för Finland att återkräva kostnader som orsakats av att man har bistått ett annat EU-lands medborgare. På motsvarande sätt är Finlands utrikesministerium skyldigt att återbetala utgifter till en EU-medlemsstat som har bistått en finländare.

Direktivet och lagändringen till följd av det påverkar inte innehållet i de konsulära tjänster som Finlands ambassader och konsulat erbjuder finska medborgare eller personer som är permanent bosatta i Finland.