Bild:
Nyheter 11.2.2019

Finländare aktiva i den offentliga debatten om EU

I fjol ordnades det runt om i Finland extra många offentliga debatter kring temat EU. Av ett nyligen färdigställt sammandrag framgår det också att Finland deltog aktivt i EU-ländernas gemensamma insats för att främja medborgardialog.

I februari 2018 inledde statsminister Juha Sipilä en serie av diskussionsmöten för att höra vilka tankar och åsikter medborgarna har om Finlands och EU:s framtid. Vid diskussionsmötena i Uleåborg, Åbo, Vasa och Kuopio diskuterades bland annat hållbar tillväxt, arbetets och teknologins framtid, forskning och innovation, livslångt lärande samt stabiliteten och säkerheten i Europa. Vid evenemangen dryftades också hurdan Europeiska unionen skulle vara om den grundades i dag.

Även de övriga ministrarna deltog aktivt i den offentliga debatten inom sina egna sektorer.

Utrikesministeriets Europainformation fortsatte med sin seminarieturné om Finlands och EU:s framtid på olika håll i landet. Därtill understödde Europainformationen olika civilsamhällesorganisationers projekt som bidrar till den offentliga debatten om EU.

Medborgardialogen om EU-frågor främjades i samarbete med Europeiska kommissionens representation i Finland, Europaparlamentets informationskontor, Utrikespolitiska institutet samt regionala och lokala aktörer.

Utöver en aktiv medborgardialog behövs det också jämförbar information om EU-medborgarnas tankar och åsikter. Finland har fäst uppmärksamhet vid att resultaten av Eurobarometerundersökningar används som stöd för beslutsfattandet på EU-nivå.

Resultaten av Eurobarometern hösten 2018 visar att merparten av finländarna upplever att deras röst väger i EU. De frågor på EU-nivå som bekymrar finländarna mest är migration, klimatförändringar, tillståndet i EU-ländernas offentliga finanser och terrorism.

Det är viktigt att finländarnas röst blir hörd i Europaparlamentsvalet den 26 maj 2019. I år upplivas den offentliga debatten om EU-frågor dessutom av Finlands EU-ordförandeskap från och med den 1 juli 2019.

Civilsamhällesorganisationer spelar en viktig roll i att främja medborgardialog och sprida kunskap om EU. I år beviljas civilsamhällesorganisationer mer statsunderstöd för EU-information, också för informationsverksamhet i anslutning till det kommande Europaparlamentsvalet.