Bild: Pixabay
Nyheter 11.5.2020

EU:s konsulära samarbete hjälper resenärer under coronakrisen

Coronapandemin har gett upphov till nya, oförutsedda utmaningar för Europa och hela världen på flera områden. Ett viktigt delområde av det europeiska samarbetet är det konsulära skyddet dvs. att hjälpa EU-medborgare som befann sig utanför Europa när krisen bröt ut. Situationen har krävt snabba och samordnade insatser av EU och medlemsländerna för att skydda sina medborgare – skydd har här främst betytt att medborgarna fått hjälp att återvända hem.

Samarbete är grunden för allt

De allmänna grundprinciperna för det konsulära skyddet är att EU-medborgarna har rätt att söka skydd vid vilken EU-lands ambassad eller konsulat som helst och vi är skyldiga att hjälpa varandra. Samarbete är en grundpelare för det konsulära skyddet och coronakrisen har stärkt det. Hjälpen åt resenärer som velat återvända till sitt hemland är ett konkret tecken på EU-samarbetet under krisen.

 Enhetschef Antti Putkonen från utrikesministeriets konsulära avdelning.
Enhetschef Antti Putkonen från utrikesministeriets konsulära avdelning.

Medlemsländernas ambassader i olika länder har i samarbete med EU-delegationen arbetat långa dagar för att hjälpa EU-medborgare att återvända. Den konsulära EU-samordningen på lokal nivå i tredje länder och påverkansarbetet har varit viktig även i den här krisen, till exempel i att skapa klarhet i flygtrafikens tillstånd och tillståndsförfarandena för genomfartsbestämmelser och resande.

Finland har både gett och tagit emot hjälp

Enligt uppskattningar har över en halv miljon resenärer gynnats av den offentliga information och rådgivning som getts genom EU-samarbetet. EU:s civilskyddsmekanism har understött ordnandet av över 400 flygresor från länder utanför Europa. De flyg som ägde rum fram till början av maj hade nästan 70 000 passagerare. Det har också funnits hundratals finländare på dessa flyg.

Finland har å sin sida uppfyllt sin skyldighet att tillhandahålla konsulärt skydd för EU-medborgare – på de flyg som utrikesministeriet ordnat har det funnits över 800 medborgare från de andra EU-medlemsländerna.

Kommunikationen fungerar även på distans

Utrikesministeriets enhet för konsulära ärenden har deltagit i EU:s samordningsmöten som ordnats nästan dagligen sedan början av mars. Redan vid månadsskiftet januari–februari inträdde den första intensiva fasen av den här krisen när EU-medborgare hämtades hem från kinesiska Wuhan. Det har ibland varit 150 personer uppkopplade på videomötena men det har gått bra trots det. Medlemsländerna har aktivt delat med sig av sina planer för kommande hemflygningar och berättat i vilka områden de har medborgare som behöver hjälp.

I konsulära ärenden och krissituationer har samarbetet mellan stater alltid varit centralt. Medlemsländerna samarbetar även i andra sammansättningar än i EU, till exempel Finland samarbetade tätt med de andra nordiska länderna och de nordiska länderna med de baltiska länderna. I krissituationer är alla länder emellanåt antingen givare eller mottagare av hjälp. Det är självklart att samarbete kännbart ökar möjligheterna att hjälpa, och resultaten blir mer konkreta än när länderna agerar ensamma.

 

  • Med konsulärt skydd avses den hjälp som en stat ger till sina medborgare som är bosatta eller reser i utlandet.
  • EU-medborgare kan ansöka om hjälp vid vilken EU-stats ambassad eller konsulat som helst. Medlemsstaterna måste med andra ord hjälpa EU-medborgare vars stat inte har en beskickning i landet på samma villkor som de hjälper sina egna medborgare.
  • Det här handlar om rätten till likvärdig behandling som är en av EU-medborgarnas grundläggande rättigheter. Den bekräftas i Europeiska unionens grundfördrag och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.