Bild: Statsrådet
Nyheter 28.1.2021

Statsrådets EU-redogörelse: Unionens kristålighet måste stärkas

Statsrådets kommunikationsavdelning 28.1.2021
Pressmeddelande 56/2021

 

EU-redogörelsen bygger starkt på Europeiska unionens gemensamma värden och regeringsprogrammet. Den framhäver behovet att stärka EU:s kristålighet, det vill säga resiliens, inom olika sektorer. Statsrådets redogörelse för EU-politiken godkändes vid statsrådets allmänna sammanträde torsdagen den 28 januari och översändes till riksdagen.

EU-redogörelsen drar upp riktlinjerna för Finlands EU-politik under de närmaste åren. Utgångspunkten är regeringsprogrammets EU-politiska prioriteringar. Finlands regering framför i redogörelsen sitt eget svar på hur EU:s resiliens bör stärkas och unionen utvecklas i början av 2020-talet.

Behovet att stärka EU:s kristålighet, eller resiliens, i all verksamhet i unionen är den röda tråden i redogörelsen.

”Temat kristålighet genomsyrar hela redogörelsen. Regeringen vill stärka EU som säkerhetsgemenskap. EU måste stärka sin kristålighet inom alla politikområden”, sammanfattar Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen.

EU-redogörelsen framhäver betydelsen av EU:s gemensamma värden och jämlikhet. Demokrati, rättsstatsprincipen och de grundläggande och mänskliga rättigheterna utgör också i framtiden grunden för all verksamhet i unionen.

”Våra gemensamma värden är grunden för EU och en nödvändig förutsättning för resiliens. Demokrati, rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna måste främjas på ett övergripande sätt. På så sätt stärker vi EU:s enighet, legitimitet och trovärdighet. Åtgärder för att stärka rättsstatsprincipen måste fortsättningsvis vidtas målmedvetet med hjälp av alla EU:s rättsstatliga instrument som finns att tillgå. Instrumenten bör vidareutvecklas och användas i enlighet med sitt syfte.”

I redogörelsen presenteras också Finlands utgångspunkt för den aktuella debatten om EU:s strategiska oberoende. Regeringen anser att det inte får innebära att man vänder sig inåt eller tyr sig till protektionism. Däremot ska strategiskt oberoende innebära att man utvecklar EU:s egna styrkor, deltar i rättvis konkurrens, främjar EU:s värden och intressen mer målmedvetet och tar ansvar i det internationella samarbetet.

Finland deltar aktivt i utvecklandet av den ekonomiska och monetära unionen EMU.

”Finlands mål är ett mer kriståligt EMU, där man stärker medlemsländernas ansvar för sin ekonomi, förenklar de finanspolitiska reglerna och förbättrar samordningen av den ekonomiska politiken med hjälp av den europeiska planeringsterminen. Finland förhåller sig öppet till initiativ som ingriper i skadlig skattekonkurrens och skatteflykt.”

EU bör stärka sin ställning i den globala omvärlden med hjälp av sina egna starka sidor.

”Finland har som mål att göra EU till världens mest konkurrenskraftiga och socialt sammanhållna klimatneutrala ekonomi. Med tanke på våra samhällens resiliens, EU:s konkurrenskraft, ekologisk hållbarhet och social rättvisa är det nödvändigt att EU:s tillväxtstrategi grundar sig på principerna för hållbar utveckling. Finland driver på välfärdsekonomiskt tänkande i unionens verksamhet. Vi fortsätter vårt arbete som en samarbetsvillig medlemsstat som aktivt strävar efter gemensamma lösningar som skapar nationellt och europeiskt mervärde och främjar öppenhet”, fastställer minister Tuppurainen.

Statsrådets EU-redogörelse

 

Ytterligare information: Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, Pilvi-Elina Kupias, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 995, Emilia Tervonen, specialmedarbetare (pressrelationer), tfn 050 552 0676, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli