Bild: EUE

Varje månad intervjuar vi beslutsfattare och experter om aktuella EU-frågor.

Månadens fråga 23.6.2021

Månadens fråga: Vad borde varje webbanvändare veta om den framtida förordningen om digital integritet?

Direktivet om integritet och elektronisk kommunikation från 2002 revideras nu på initiativ av Europeiska kommissionen genom en förordning om digital integritet. De reviderade reglerna förtydligar integritetsskyddet vid användning av elektronisk kommunikation och i digitala miljöer. Vi frågade Maija Rönkä, specialsakkunnig i telekommunikation, vad den nya förordningen om digital integritet som nu bereds innehåller och vad den kommer att ändra på.

Vad är förordningen om digital integritet och varför behövs den?

I EU har reglerna om integritetsskydd vid elektronisk kommunikation harmoniserats. Det betyder att medlemsstaternas lagstiftning och direktivet om integritet och elektronisk kommunikation från början av 2000-talet stämmer överens. Direktivets bestämmelser har också införlivats i Finlands nationella lag om tjänster inom elektronisk kommunikation.

Integritetsskyddet vid elektronisk kommunikation skyddar konfidentiell kommunikation, det vill säga att kommunikation som är avsedd att vara privat inte får komma till utomståendes kännedom. I direktivet behandlas dessutom användningen av kakor och elektronisk direktmarknadsföring. Kommunikationens konfidentialitet är en mänsklig och grundläggande rättighet, och den skyddas också i flera internationella konventioner, i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och i Finlands grundlag.

Kommunikationens konfidentialitet är en mänsklig och grundläggande rättighet, och den skyddas också i flera internationella konventioner, i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och i Finlands grundlag.

År 2017 lade kommissionen fram ett förslag till revidering av bestämmelserna om integritetsskydd vid elektronisk kommunikation i form av en förordning. Den nya förordningen om digital integritet ersätter delvis direktivet. Eftersom förordningar är direkt tillämpliga bestämmelser, har den företräde före den nationella lagen och direktivet. När den träder i kraft tillämpas den genast i alla EU-länder utan någon övergångsperiod.

Det finns två skäl att uppdatera direktivet: bestämmelserna behöver anpassas till den reviderade allmänna dataskyddslagstiftningen (GDPR) från 2018, och de behöver bättre motsvara våra förändrade kommunikationssätt.

Hur ändrar förordningen integritetsskyddet?

Den grundläggande tanken i förordningsförslaget är att ingen får ingripa i elektronisk kommunikation. Detta innebär att till exempel avlyssning av andras samtal är förbjuden.

I vissa fall måste teleföretagen kunna behandla uppgifter om elektronisk kommunikation, och i förordningen om digital integritet föreskrivs om de grunder på vilka uppgifter om elektronisk kommunikation får behandlas. Det kan till exempel tillåtas när det är nödvändigt för att förmedla kommunikationen från en part till en annan eller med samtycke av båda parterna i kommunikationen.

Den grundläggande tanken i förordningsförslaget är att ingen får ingripa i elektronisk kommunikation.

Det samlas allt mer information om användare och användningssätt på internet också för kommersiella ändamål. I så gott som varje hem finns idag apparater med sakernas internet, till exempel robotdammsugare eller smarta högtalare, som kommunicerar över nätet och samlar in information om sina användare. Förordningen beaktar också skyddet av uppgifter som lagrats på olika enheter och begränsar utomståendes tillgång till konfidentiella uppgifter som lagrats i apparater.

Dessutom innehåller förordningen bestämmelser om när det krävs samtycke till kakor. Många användare är frustrerade över de ständiga förfrågningarna om kakor, och kommissionen har föreslagit att internetanvändaren ska kunna ge eller neka samtycke till kakor i webbläsarens inställningar.

När träder förordningen och digital integritet i kraft?

Förhandlingarna om den nya förordningen pågår fortfarande och det finns inga säkra uppgifter om det slutliga innehållet eller tidpunkten för ikraftträdandet. Förhandlingarna mellan parlamentet och rådet väntas bli utmanande på grund av många meningsskiljaktigheter.

Sannolikt får vi vänta över två år på att den reviderade lagstiftningen träder i kraft.

 

Maija Rönkä
Specialsakkunnig, telekommunikation
Finlands EU-representation, Bryssel

 

Friska upp minnet: