Bild:

Europeiska unionens riktning: Det är viktigt att medborgarna deltar i EU-debatten också när det pågår en kris

Kriser har upprepade gånger prövat Europeiska unionen, men de har också förenat den. Samtidigt oroar sig medborgarna för att beslutsfattandet sker allt längre bort från den vanliga väljaren.

Professorn i statsvetenskap Tapio Raunio från Tammerfors universitet skriver i Europainformationens nya bok Moninaisuudessaan yhtenäinen? Euroopan unionin suunta (utkommer på svenska i början av 2022 med titeln ”Förenade i mångfalden? Europeiska unionens riktning”) om den svåra kombinationen av effektivitet och delaktighet i EU-beslutsfattandet. Europainformationen har diskuterat med Raunio om hur kriser påverkar unionen och om medborgarnas möjligheter att delta.

Under de senaste åren har Europeiska unionen mött många stora utmaningar, till exempel den ekonomiska krisen, flyktingkrisen, brexit och coronapandemin. Kriserna har prövat unionens sammanhållning, men enligt Raunio har de också fördjupat integrationen.

– EU:s ställning har blivit starkare, och det har också skett till följd av coronapandemin. Kriserna har på sätt och vis tvingat medlemsstaterna att reflektera över EU:s betydelse.

Det är omöjligt att förutspå framtiden, men nu är det viktigt att föra en grundlig diskussion om EU:s roll.

EU kommer inte att undgå kriser heller i framtiden. Raunio understryker emellertid att EU och uttryckligen kommissionen har flera olika metoder att styra medlemsländernas ekonomier och till exempel bekämpa klimatförändringarna.

– Det är omöjligt att förutspå framtiden, men nu är det viktigt att föra en grundlig diskussion om EU:s roll, för att vi i framtiden ska kunna undvika till exempel en stängning av de inre gränserna. Stängningen av gränserna orsakade medborgarna och företagen oskäliga problem, fortsätter Raunio.

Medborgarna har flera kanaler att påverka beslutsfattandet i EU

Kriserna har krävt snabba reaktioner av EU och medlemsstaterna. För att lösa gränsöverskridande problem behövs det europeiskt och globalt samarbete, men samtidigt är det som att beslutsfattandet sker allt längre bort från vanligt folk. Medborgarna upplever att EU:s beslutsfattande som avlägset och att möjligheterna att påverka är små.

– EU är en gemenskap med nästan trettio stater och en halv miljard medborgare. Det är helt förståeligt att en del medborgare upplever att deras påverkansmöjligheter är små. I riksdagsvalet har EU-frågor hamnat helt i skuggan, trots att regeringen ansvarar för Finlands EU-politik. Valet till Europaparlamentet förtjänar betydligt större synlighet, eftersom Europaparlamentets makt har ökat märkbart, säger Raunio.

Utöver valen är det minst lika viktigt att diskutera EU-frågor på webben eller med sina vänner.

EU:s politiska system kan verka komplicerat, men medborgarna har flera kanaler att påverka besluten. Det är medborgarna som väljer ledamöterna till Europaparlamentet och till de nationella parlamenten som övervakar sina regeringars verksamhet i ministerrådet och Europeiska rådet.

– Förutom genom val är det minst lika viktigt att påverka på andra sätt: verksamhet i det civila samhällets organisationer och intresseorganisationer, spridandet av information om EU och diskussioner på webben eller med vänner, säger Raunio.

– Och hur många känner till det europeiska medborgarinitiativet? Genom medborgarinitiativet kan medborgarna föreslå att frågor som är viktiga för dem tas upp på EU:s agenda.

Konferensen om Europas framtid är ett diskussionsforum för allmänheten

I forskarkretsar anses det att EU inte är en lyckad plattform för offentlig debatt, vilket i sin tur leder till att medborgarna inte har tillräckliga möjligheter att delta i och påverka EU:s politik. Den pågående konferensen om Europas framtid försöker svara på detta problem: på konferensens webbplattform kan alla delta i diskussionen om EU:s framtid.

Konferensen är ett genuint försök att nå allmänheten och föra samman människor från olika delar av Europa för att diskutera integrationen.

– Det är lätt att förhålla sig nedlåtande till konferensen om Europas framtid. Konferensen är emellertid ett genuint försök att nå allmänheten och föra samman människor från olika delar av Europa för att diskutera integrationen. Konferensen ger intressant information om medborgarnas önskemål, och de slutsatser som dras kommer med säkerhet att återspeglas i EU:s utveckling.

– I de finländska medierna presenteras EU fortfarande alltför ofta som maktspel mellan medlemsstaterna. Jag hoppas att de inhemska medierna börjar rapportera mer om konferensen, säger Raunio.


Europainformationen ger ut boken ”Moninaisuudessaan yhtenäinen? Euroopan unionin suunta” den 28 oktober under Helsingfors bokmässa. Boken kartlägger hur EU:s politik utformas och förändras, och den dryftar framtida lösningar. I artikelserien Europeiska unionens riktning presenterar vi bokens teman och diskuterar unionens framtid med bokens författare. Från och med publiceringsdagen kan boken beställas avgiftsfritt i  Europainformationens webbshop.