Bild: EU
Nyheter 17.12.2021

Europeiska rådet uppmanade att snabbt öka vaccinationstäckningen

Statsrådets kommunikationsavdelning 17.12.2021 

Viktiga frågor på dagordningen för Europeiska rådets möte i Bryssel den 16 december var covid-19-pandemin, krishantering och resiliens, energipriser, säkerhet och försvar, migration och yttre förbindelser. Temat för eurotoppmötet i samband med Europeiska rådet var det ekonomiska läget i Europa. Finlands representant vid mötet var statsminister Sanna Marin.

Europeiska rådet uppmanade att snabbt öka vaccinationstäckningen både inom EU och globalt. Det är ett av de viktigaste sätten att bekämpa den tilltagande pandemin. Målet är att arbeta mot vaccintveksamhet bland annat genom att ingripa i desinformation. En annan viktig fråga är vaccinsolidaritet, för att också de fattigaste länderna ska kunna uppnå en god vaccinationstäckning. EU fortsätter med sina samordnade gemensamma insatser, till exempel när det gäller att förenhetliga praxis för EU:s covidintyg. Europeiska rådet konstaterade också att människors rörelsefrihet och den inre marknaden får begränsas endast utifrån verkliga bedömningar av hälsoriskerna.

EU-ländernas ledare konstaterade att unionen har gjort ett gott arbete för att utveckla resiliensen och för att förbereda sig på framtida kriser av olika slag. Det övergripande arbetet måste fortsätta.
Europeiska rådet konstaterade att EU mot bakgrund av den ökade globala instabiliteten kommer att ta ett större ansvar för sin egen säkerhet och på försvarsområdet. EU kommer att främja sina intressen och värden och att stärka sin motståndskraft och beredskap för att effektivt möta säkerhetshot och säkerhetsutmaningar. Den så kallade strategiska kompassen fastställer en gemensam strategisk vision för det kommande årtiondet och utnyttjar effektivt hela EU:s verktygslåda. Europeiska rådet konstaterade att samarbetet mellan EU och Nato är avgörande för vår övergripande säkerhet.

När det gäller Ukraina betonar Europeiska rådet att Ryssland utan dröjsmål måste minska spänningarna till följd av den militära uppbyggnaden vid landets gräns mot Ukraina och den aggressiva retoriken. Europeiska rådet uttryckte ännu en gång sitt fulla stöd för Ukrainas suveränitet och territoriella integritet. Ytterligare militära handlingar mot Ukraina kommer att få omfattande konsekvenser och medföra stora kostnader. Europeiska rådet uppmanar till diplomatiska insatser, särskilt i Normandie-formatet, för att Minskavtalen ska kunna genomföras fullt ut.​​​​​​​

EU-ländernas ledare fördömde kraftfullt den belarusiska regimens utnyttjande av asylsökande för politiska syften. EU fortsätter att med beslutsamhet motarbeta den hybridattack som Belarus har inlett. EU skyddar noggrant sina yttre gränser, bekämpar människosmuggling och är berett att anta ytterligare restriktiva åtgärder efter att det femte sanktionspaketet har godkänts.

Europeiska rådet konstaterade att det är viktigt att hantera alla migrationsrutter på ett övergripande sätt. Kommissionen och medlemsländerna uppmanades att säkerställa att handlingsplanerna för ursprungs- och transitländerna genomförs utan ytterligare dröjsmål i samarbete med partnerländerna. Det är också viktigt att säkerställa ett effektivt återsändande av personer som inte har rätt till asyl.

I samband med Europeiska rådet ordnades också ett kort eurotoppmöte. Mötet diskuterade det ekonomiska läget i Europa utifrån Europeiska centralbankens ordförande Christine Lagardes lägesrapport. Dessutom diskuterades framstegen med bankunionen och kapitalmarknadsunionen.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli