Bild: Axel Öberg/Regeringskansliet
Nyheter 28.12.2022

EU-ordförandelandet Sverige understryker vikten av säkerhet

Sveriges tredje period som EU-ordförande börjar den 1 januari 2023 då Tjeckien lämnar över ordförandeskapet till Sverige. Prioriteringarna för det svenska ordförandeskapet kommer att handla om fortsatt militärt och ekonomiskt stöd till Ukraina och konvergens mellan Ukraina och EU. Det svenska ordförandeskapet fortsätter fram till utgången av juni.

Sverige tar över ordförandeskapet vid en tidpunkt då medlemsländerna och unionen står inför historiska utmaningar. Rysslands olagliga invasion av Ukraina utgör ett hot mot den europeiska säkerheten och för med sig också negativa konsekvenser för Europas ekonomi och energiförsörjning.

En av det svenska ordförandeskapets prioriteringar är säkerhet. Sveriges ordförandeskap kommer att prioritera fortsatt ekonomiskt och militärt stöd till Ukraina och Ukrainas närmande till EU. Sverige kommer att arbeta för en starkare gemensam säkerhets- och försvarspolitik i Europa. Kampen mot gränsöverskridande organiserad brottslighet kommer också att fortsätta.  Säkerhet, konkurrenskraft, grön omställning, demokratiska värden och rättsstatsprincipen är de övriga prioriteringarna för det svenska ordförandeskapet.

EU-ordförandeskapet mellan medlemsländerna roterar varje halvår

Till skillnad från till exempel Europeiska kommissionen och Europaparlamentet har Europeiska unionens råd ingen permanent enskild ordförande. Ordförandeskapet i rådet roterar mellan EU-medlemsländerna så att ett land innehar ordförandeskapet i sex månader. Ordförandeskapet ger varje medlemslands ministrar möjlighet att i tur och ordning leda rådsmötena inom sitt politikområde och påverka vilka frågor som ska stå på dagordningen.

I och med Lissabonfördraget infördes systemet med att de tre länder som innehar ordförandeskapet efter varandra utgör en så kallad trio. Åren 2022–2023 består ordförandetrion av Sverige och de tidigare ordförandeländerna Tjeckien och Frankrike. Länderna i trion har egna program för sina ordförandeskap, men de utarbetar också en gemensam mer långsiktig plan som löper över ett och ett halvt år. Prioriteringarna i programmet för trion Frankrike, Tjeckien och Sverige är att skydda medborgarnas friheter, främja en ny modell för tillväxt och investering, skapa ett grönare och socialt rättvisare Europa och betona det multilaterala samarbetet.

Webbplatsen för det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd