Bild:
Aktuellt 25.4.2023

Föregripande påverkansarbete och förhandlingar på en kompromissfabrik – en intervju med ambassadör Tuuli-Maaria Aalto

Tuuli-Maaria Aalto arbetar som  Coreper I-ambassadör vid Finlands ständiga representation i Bryssel. ”Min huvudsakliga uppgift är att bevaka Finlands intressen i EU”, säger Tuuli-Maaria Aalto. En typisk arbetsvecka består av att representera Finland vid EU-möten, såsom Coreper och ministerråden, och att delta i olika träffar för att driva på Finlands ståndpunkter. Vi ställde en fråga till ambassadören om vad som händer i Coreper och varför det är viktigt att påverka EU-lagstiftningen på förhand.

Lagberedningen sker i Coreper

En stor del av lagberedningen sker i Coreper eller kommittén för de ständiga representanterna. Coreper I förbereder ministerrådets möten och behandlar frågor som gäller bland annat konkurrens- och inremarknadspolitik, transporter, energi och klimat- och miljöpolitik.

”Coreper kallas ofta en kompromissfabrik eftersom de arbetsgrupper som arbetar med dessa frågor lämnar de svåraste och mest politiska frågorna som är så komplicerade eller omöjliga att gå vidare med på arbetsgruppsnivå, till Coreper för avgörande”, säger ambassadören.

Energi- och klimatfrågor

I praktiken förhandlar Coreper om EU-rättsakter, det vill säga förordningar och direktiv. Just nu förhandlar Coreper I till exempel om rättsakter som gäller miljö, cirkulär ekonomi, transporter och EU:s inre marknad.

”I den finländska debatten har till exempel direktivet om förnybar energi som fastställer hållbarhetskriterierna för biomassa väckt uppmärksamhet. En överenskommelse om detta uppnåddes i mars, men förhandlingarna om frågan att återställa skogar pågår fortfarande.”

Under det gångna året har Coreper I särskilt behandlat rättsakter som rör energi- och klimatpolitik samt digitalisering.

”Till exempel hösten 2022 enade EU på grund av energikrisen om flera åtgärder, såsom skyldigheten att spara gas. Alla de här frågorna behandlades i Coreper”, säger Aalto.

Slutlig enighet nås vid trepartsförhandlingar

EU-rättsakterna, det vill säga direktiven och förordningarna, ska alltid godkännas av både medlemsländerna och Europaparlamentet. Trilogmöten eller trepartsförhandlingar är möten som ordnas under ledning av EU-ordförandelandet för att komma överens om rättsakternas slutliga innehåll. Trepartsförhandlingarna är således en viktig del av EU:s lagberedningsprocess.

”De svåraste frågorna kan kräva flera tekniska trilogmöten och också en rad politiska trilogmöten. Ett inofficiellt rekord är ett trilogmöte som tog 30 timmar i anspråk, medan det kortaste var över på 17 minuter.

Finland satsar på föregripande påverkansarbete

Finland satsar stort på föregripande påverkansarbete. Ju bättre våra ståndpunkter har beaktats redan i kommissionens lagstiftningsförslag, desto bättre möjligheter har vi att få dem godkända också i de slutliga förhandlingarna.

”Föregripande påverkansarbete utgår från att vi identifierar och satsar på de projekt på EU-agendan som är allra viktigaste för Finland.

Påverkansarbetet sker såväl på tjänstemannanivå som på politisk nivå.

”Vi har fått beröm i Bryssel för att vårt budskap i påverkansarbetet är konsekvent, våra ståndpunkter välmotiverade och våra förslag konkreta”, säger Tuuli-Maaria Aalto.

Vad är Coreper?

  • Coreper är kommittén för ständiga representanter, det vill säga EU-ambassadörer, i Bryssel.
  • Coreper behandlar och bereder alla ärenden som ska tas upp vid ministerrådets möten. Coreper försöker lösa en så stor del av medlemsländernas meningsskiljaktigheter som möjligt.
  • Coreper sammanträder varje vecka i två sammansättningar (Coreper I och Coreper II).
  • Coreper II ansvarar för ekonomiska frågor, finansieringsfrågor, utrikesfrågor, allmänna frågor, rättsliga och inrikes frågor.
  • Coreper I har ansvaret för jordbruk och fiske (med vissa begränsningar), konkurrenskraft, utbildning, ungdom, kultur och idrott, sysselsättning, socialpolitik, hälsa, konsumentfrågor, miljö, transport, telekommunikation och energi.
  • I Coreper II sammanträder medlemsländernas ständiga representanter, i Coreper I de ställföreträdande ständiga representanterna.

Vad är trilogmöten?

  • EU-rättsakterna, det vill säga direktiven och förordningarna, ska alltid godkännas av både medlemsländerna och Europaparlamentet.
  • Trilogmöten eller trepartsförhandlingar är möten som ordnas under ledning av EU-ordförandelandet för att komma överens om rättsakternas slutliga innehåll.
  • Ordförandelandet (nu Sverige) representerar medlemsländerna i trilogmötena. Europaparlamentet representeras av rapportörer, det vill säga ett team av föredragande som svarar för det lagärende som ska behandlas. Även kommissionens representant deltar i förhandlingarna. Trilogmöten är en viktig del av lagberedningsprocessen i Bryssel.
  • Före ett trilogmöte söker ordförandelandet ett förhandlingsmandat hos ministerrådet eller Coreper, vilket ligger till underlag för de förhandlingar ordförandelandet för på andra EU-länders vägnar. Detta är viktigt för att man ska kunna vara säker på att EU-länderna godkänner det som ordförandelandet kommer överens om med parlamentet på ett trilogmöte.