Bild: Saara Nissi

Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen (EUE) spelar en nyckelroll vid genomförandet av Finlands EU-politik. Representationen driver Finlands intressen vid beslutsfattandet inom EU utgående från regeringens direktiv samt rapporterar och förmedlar information till Finland.

EU-kolumner är skriven av EU-representationens sakkunniga.

EU-kolumn 3.7.2024

Företrädare för Europeiska kommissionen bekantade sig med den finländska bioekonomin

I mitten av juni besökte sju tjänstemän anställda vid Europeiska kommissionen Finland. De fick höra om skogsbaserad bioekonomi och dessutom besöka en gårdsbruksenhet. Det var fint att se besöksobjekten väcka så stort intresse att frågorna och diskussionen kunde ha fortsatt ytterligare om besökarna inte varit tvungna att gå vidare till nästa objekt. Bioekonomi är en av de viktigaste frågor som Finland vill att ska tas upp på den kommande kommissionens arbetsprogram.

Vi besökte Metsä Groups bioproduktfabrik i Äänekoski. Gästerna var imponerade av hur många olika produkter man kan tillverka av trä. I Äänekoski tillverkas det fibrer för textilier, 3D-förpackningar, tallolja, svavelsyra och el mer än dubbelt så mycket som fabriken själv behöver. Om ett par år inleder en fabrik som ska tillverka kertobalkar och kertoskivor sin verksamhet i Äänekoski. Vi besökte också en skog för att se hur skogar gallras för att de bästa träden ska få de näringsämnen, det vatten och det ljus de behöver.

På en gård som producerar nötkött i Toivakka intill Jyväskylä har man investerat i en biogasanläggning som har hjälpt till att bli av med räkningar för el och uppvärmning. Spillning från djuren används till att tillverka gas och dessutom flytgödsel där kvävet är i sådan form som växterna lättare kan använda.

I Helsingfors besökte vi spelbolaget Supercells fantastiskt fina, åtta våningar höga huvudkontor, där arkitekten bakom byggnaden svarade på våra frågor. Vi besökte också Finska Forstföreningens lokaler och utställningen Uusi puu (Nytt trä) som visar upp innovationer inom skogsbaserad bioekonomi. Förhoppningsvis får vi se utställningen också i Bryssel ännu i höst.

Resan arrangerades i samarbete mellan jord- och skogsbruksministeriet och arbets- och näringsministeriet, och gästerna fick träffa också ministeriernas ledning. Det var fint att Metsä Group, Supercell och Finska Forstföreningen satsade så stort på att resan skulle bli lyckad.

Resan var ett led i Finlands påverkansarbete för bioekonomi

Bioekonomi är en exceptionellt betydande sektor i Finland. År 2019 var mervärdet i bioekonomin 26 miljarder euro, vilket motsvarar 13 procent av det mervärde som uppstod i samhällsekonomin. Målet i Finlands bioekonomiska strategi är att fördubbla mervärdet inom bioekonomin före 2035.

I Bryssel har redan länge pågått ett intensivt påverkansarbete. Sex andra medlemsstater har anslutit sig till det ställningstagande som utarbetades under ledning av arbets- och näringsministeriet. När många länder går ut med ett gemensamt budskap har det många gånger större effekt än vad Finland skulle ha på egen hand. Förhoppningen är att bioekonomin ska ingå som ett framträdande tema i den kommande kommissionens arbetsprogram.

Bioekonomi togs på Finlands initiativ upp som ett informationsärende i rådet för jordbruk och fiske. 16 medlemsstater deltog i det gemensamma uttalandet och ytterligare sex medlemsstater stödde det muntligen. Detta kan betraktas som en framgång, eftersom alla stora medlemsstater stödde uttalandet antingen skriftligen eller muntligen. Det viktigaste budskapet i informationsärendet var att bioekonomin bör stå i centrum för den kommande kommissionens arbetsprogram.

Den nuvarande kommissionen har i sista stund blivit intresserad av bioekonomi efter några år av ointresse. I mars publicerade kommissionen ett meddelande om bioteknik och biotillverkning. Kommissionen har lovat att uppdatera EU:s bioekonomiska strategi i slutet av 2025.

Också generaldirektoratet för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag (GROW) är mer entusiastiskt än tidigare. Där finns en aktiv vice generaldirektör som främjar bioekonomi. I resan till Finland deltog också två företrädare för GROW.

Även generaldirektoratet för klimatpolitik har börjat inse att EU inte kommer att uppnå målet om klimatneutralitet 2050 utan bioekonomi. Med hjälp av bioekonomi är det möjligt att lagra kol och ersätta fossila material och energiformerDen spelar således en nyckelroll när det gäller hållbart utnyttjande av naturresurserna, och främjar sysselsättningen och diversifieringen av ekonomin.

 

Tapio Kytölä

Specialsakkunnig, Finlands ständiga representation vid EU

Uttalande som beretts under ledning av Finland: En hållbar bioekonomi bör stå i centrum för nästa kommissions arbetsprogram (på engelska)

Jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande 26.4.2024: Sexton EU-medlemsstater under ledning av Finland: En hållbar bioekonomi bör stå i centrum för nästa kommissions arbetsprogram

Non-paper: Key Actions for Bioeconomy in the EU (på engelska)

Om skribenten

EUEkirjoittaja