Bild: Hanne Salonen/Eduskunta
Nyheter 1.3.2024

EU-valet 2024 – var, när, hur?

Nästa Europaparlamentsval förrättas i juni 2024. I Finland är valdagen den 9 juni 2024. Vid valet väljs ledamöter av Europaparlamentet för följande femårsperiod 2024–2029. Det väljs sammanlagt 720 ledamöter, det vill säga EU-parlamentariker, varav 15 väljs från Finland.

Artikeln har uppdaterats 24.5.2024. Länkar till kandidatlistan för EUval och listan över förhandsröstningsställen i hemlandet har lagts till i slutet av artikeln.

Europaparlamentet är den enda EU-institutionen vars medlemmar väljs genom direkta val. Valet genomförs i varje EU-medlemsland enligt landets egen vallagstiftning. I Finland är valdagen den 9 juni 2024, och förhandsröstningen pågår den 29 maj–4 juni i hemlandet och den 29 maj–1 juni utomlands. Hela Finland inklusive Åland utgör en enda valkrets.

Parlamentets sammansättning

I valet väljs högst 96 och minst 6 ledamöter per medlemsland. Till Europaparlamentet väljs sammanlagt 720 ledamöter, varav 15 väljs från Finland.

Fastän man ofta talar om ”de finländska EU-parlamentarikerna” företräder ledamöterna en politisk grupp i stället för sina egna länder. För att grunda en grupp behövs minst 23 ledamöter från minst en fjärdedel av medlemsländerna. Mer information om de politiska grupperna i Europaparlamentet finns i denna nyhet som publicerats tidigare.

EP Plenary session - Voting session
En röstning vid Europaparlamentets plenarsammanträde i februari 2024. Ledamöterna företräder en politisk grupp i stället för sina egna länder. Foto: Philippe Stirnweiss © European Union 2024 – Source : EP

Vem får rösta och vem får ställa upp som kandidat?

Röstberättigade i Europaparlamentsvalet i Finland är finska medborgare som fyller 18 år senast på valdagen. Även medborgare i ett annat EU-land som haft sin hemkommun i Finland den 51:a dagen före valdagen har rösträtt. Röstberättigade är också de som arbetar i EU:s eller någon annan internationell organisations tjänst i Finland eller som är familjemedlem till en sådan person och bosatt i Finland. Man kan bara rösta i ett land.

EU-medborgare som är bosatta i ett annat EU-land än sitt hemland kan välja om de röstar i sitt hemland eller i sitt bosättningsland. Medborgare i ett annat EU-land som är bosatta i Finland ska anmäla sig till Finlands rösträttsregister senast klockan 16 den 80:e dagen före valdagen om de vill rösta i Finland. Anmälan lämnas in till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. När anmälan är gjord skickar de finska myndigheterna informationen vidare till myndigheterna i respektive hemland, som då tar bort väljarna ur landets rösträttsregister.

2024 European elections campaign banner on the Agora Simone Veil of the European Parliament in Brussels
EU-medborgare som är bosatta i ett annat EU-land än sitt hemland kan välja om de röstar i sitt hemland eller i sitt bosättningsland. Valet genomförs i varje EU-medlemsland enligt landets egen vallagstiftning. I Finland är valdagen den 9 juni 2024. Foto: Alexis Haulot © European Union 2024 – Source : EP

Också röstberättigade finska medborgare bosatta i andra EU-länder kan välja om de vill rösta i Finland eller i sitt bosättningsland. För att få rösträtt i Europaparlamentsvalet i sitt bosättningsland ska man anmäla sig till landets vallängd på det sätt och inom den tid som landets vallagstiftning förutsätter.

Valbara vid Europaparlamentsval är alla röstberättigade finska medborgare som inte är omyndiga samt medborgare i andra EU-länder som inte förlorat sin rösträtt och som anmält sig till Finlands rösträttsregister. Kandidater får ställas upp av partier som införts i partiregistret och av valmansföreningar som bildats av röstberättigade.

Valresultatet

Räkningen av förhandsröster inleds tidigast klockan 10 på valdagen. De röster som avgetts på valdagen börjar räknas efter att vallokalerna stängt klockan 20. Ett preliminärt valresultat offentliggörs vanligtvis före klockan 23. Rösterna räknas enligt den så kallade d’Hondts metod som också används bland annat vid riksdagsval och kommunalval i Finland.

Först räknas hela gruppens, det vill säga partiets, valförbundets, den gemensamma listans eller valmansföreningens, röster. Efter det rangordnas alla gruppens kandidater enligt sitt personliga röstetal, och var och en får sedan ett jämförelsetal utifrån denna ordning. Den som fått flest röster får gruppens hela röstetal som sitt jämförelsetal, den som fått näst mest får hälften, den som fått tredje mest får en tredjedel och så vidare. Till sist rangordnas alla gruppers kandidater utifrån sina jämförelsetal. De finländska kandidaterna med de 15 bästa jämförelsetalen väljs in i Europaparlamentet.

Europaparlamentsvalet 2024

  • Valperiod 2024–2029
  • 720 ledamöter från 27 medlemsländer, 15 av dem från Finland
  • Hela Finland utgör en enda valkrets
  • Valdag i Finland den 9 juni
  • Förhandsröstning den 29 maj–4 juni i hemlandet och den 29 maj–1 juni utomlands
  • Medborgare i andra EU-länder ska anmäla om de vill rösta i Finland senast den 21 mars klockan 16

Läs mer: