Ajankohtaista 10.5.2002

Utrikesministeriet beviljar statsbidrag för medborgarorganisationernas Europainformation år 2002

I statsbudgeten för år 2002 har det reserverats 505 000 euro för medborgarorganisationernas Europainformation. Från denna summa har i enlighet med riksdagens beslut 219 000 euro beviljats Det Europeiska Finland och 51 000 euro till Informationscentralen Alternativ till EU. För övrig Europainformation som berivs av medborgarorganisationerna beviljades 235 000 euro.

I statsbudgeten för år 2002 har det reserverats 505 000 euro för medborgarorganisationernas Europainformation. Från denna summa har i enlighet med riksdagens beslut 219 000 euro beviljats Det Europeiska Finland och 51 000 euro till Informationscentralen Alternativ till EU. För övrig Europainformation som berivs av medborgarorganisationerna beviljades 235 000 euro.

Statsbidrag för Europainformation söktes av 32 organisationer, av vilka 22 i år beviljades bidrag. Den disponibla summan utdelades i sin helhet.

Motiveringen för beviljandet var att bidraget skulle användas för att öka kunskapen om Europeiska Unionen. Som särskilt aktuella EU-frågor nämndes EUs utvidgning och EUs framtid. Vid beviljande av bidrag fästes uppmärksamhet i synnerhet vid hur klart utformat och aktuellt projektet och hur omfattande dess målgrupp var.

Som exempel på de projekt som i fått stöd kan nämndas De dövas förbunds produktion av ett videoprogram i teckenspråk om grunderna för och följderna av EU-utvidgningen, Unga akademins projekt att öka EU-kunskap i grundskolornas högstadier och gymnasier samt samt Kansan Sivistystyön Liittos projekt om det åldrande Europa.