Nyheter 3.7.2002

Danmark presenterar sina EU-teman

Utrikesministrarna Per Stig Møller och Erkki Tuomioja diskuterade under en videokonferens på tisdagen vilka teman Danmark kommer att ta upp under sitt EU-ordförandeskap.

Danmark tar i början av juli över ordförandeskapet för EU efter Spanien. Den absoluta toppfrågan under halvårsperioden kommer att vara utvidgningen av EU, varvid den mest problematiska frågan kommer att vara finansieringen av och de direkta stöden åt lantbruket. Avsikten är att komma överens om EU:s gemensamma ståndpunkt vid Europeiska rådets möte i Bryssel i höst. Efter det kan man gå in för att avsluta medlemsunderhandlingarna med de längst hunna kandidatländerna vid toppmötet i Köpenhamn i december. Avsikten är att de första kandidatländerna skulle ansluta sig till unionen i början av år 2004.

De just förnyade sammansättningarna av EU:s ministerråd inleder sitt arbete under Danmarks ordförandeperiod. Rådet som tidigare sammanträdde i 16 olika sammansättningar kommer nu att ha 9. Av rådet för allmänna ärenden bildas rådet för allmänna och utrikesärenden, som dels sammanträder för att behandla allmänna frågor och förberedelser för toppmöten och dels externa relationer, inberäknat utvecklingssamarbete. Tuomioja och Møller ansåg att det nya systemet kan höja biståndsfrågornas betydelse. Danmark betonar att olika frågor så långt som möjligt bör lösas i rådet och inte längre hänskjutas till Europeiska rådet.

Tuomioja betonade vikten av att främja den nordliga dimensionen. Møller hoppades på idéer från Finland och Tuomioja lovade bidra med sådana. Danmarks avsikt är att vid EU:s toppmöte i september låta registrera hos kommissionen en önskan om att åstadkomma ett nytt handlingsprogram för den nordliga dimensionen för åren 2004-2006. Kommissionen kommer under den danska ordförandeperioden att ge ett meddelande om unionens politik i relation till ett vidare Europa (Wider Europe), varmed närmast avses de nya grannarna efter utvidgningen såsom Ukraina, Moldavien och Vitryssland.

Tvisten om placeringsorten för EU:s livsmedelsverk har inte avancerat under det spanska ordförandeskapet. Finland och Italien tävlar om detta och av dessa två har Finland ännu inte ett enda EU-ämbetsverk. Frånsett Italien hade de andra medlemsländerna varit beredda att placera verket i Finland. Tuomioja hörde sig för om Danmarks planer att få ett beslut till stånd och Møller lovade att man skulle överväga olika sätt att gå vidare.

Møller och Tuomioja konstaterade att Finland, Sverige och Danmark bör fortsätta sitt goda samarbete för att toppmötet i Johannesburg om en hållbar utveckling skulle lyckas.

Tuomioja hoppades på framgång för Lissabon-strategin, varmed EU strävar efter att bli det informationssamhälle och den ekonomi som är mest konkurrenskraftig i världen. Han berättade att Finland kommer att erbjuda idéer om att förenkla och effektivera strategin.

Ministrarna behandlade också EU:s roll för att lösa krisen i Mellanöstern och bedömde Förenta staternas president, George W. Bush färska tal om Mellanöstern. Ministrarna välkomnade Förenta staternas aktiva deltagande den senaste tiden. Man bör fortsättningsvis eftersträva en totallösning, eventuellt med hjälp av en internationell konferens.