Nyheter 9.7.2002

Europeiska rådet i Sevilla diskuterade invandrings- och asylpolitik

Europeiska rådet sammanträdde den 21-22 juni i Sevilla i Spanien. Mötets centrala teman var invandrings- och asylfrågor, utvecklandet av rådets verksamhet och utvidgningen av unionen.

Europeiska rådet beslutade att påskynda genomförandet av samtliga aspekter av det program som antogs av Europeiska rådet år 1999 i Tammerfors under Finlands ordförandeskap, beträffande skapandet av ett område som grundar sig på frihet, säkerhet och rättvisa i Europeiska unionen. Rådet uppmanar medlemsstaterna att omgående inrätta ett gemensamt organ för förvaltning av de yttre gränserna. Organet skulle bestå av cheferna för medlemsstaternas gränskontroll. Före utgången av år 2002 skall det inrättas ett nätverk av sambandsmän för invandring i medlemsstaterna. Före juni 2003 skall också de europeiska reglerna gällande gränser konsolideras, och en kommissionsundersökning skall genomföras om ansvarsfördelningen mellan medlemsstaterna och unionen vid förvaltningen av de yttre gränserna.

Europeiska rådet ansåg att ett tredje lands otillräckliga samarbete i fråga om förebyggandet av olaglig invandring bör tas i beaktande i relationerna mellan unionen och landet i fråga. Om detta inte leder till resultat kan rådet enhälligt fastslå att det föreligger en omotiverad brist på samarbete från ett tredje lands sida i fråga om den gemensamma hanteringen av migrationsströmmarna. I sådant fall kan rådet i enlighet med bestämmelserna i fördragen besluta om åtgärder, dock utan att målen för utvecklingssamarbetet ifrågasätts. Europeiska rådet ansåg att man vid reformen av unionen beträffande ordförandeskapsarrangemangen bör upprätthålla principen om jämlikhet mellan medlemsstaterna. Rådet uppmanade det tillträdande danska ordförandeskapet att utarbeta en första rapport till Europeiska rådet i Köpenhamn i december 2002. Det nuvarande rådet för allmänna frågor blir rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser, och i rådets möten deltar ministrar som regeringarna själva valt. Samtidigt minskas det totala antalet ministerråd från nuvarande sexton till nio.

I samband med diskussionen om reformen av unionen träffade Europeiska rådet Valéry Giscard d´Estaing, ordförande för unionens framtidskonvent, som redogjorde för framskridandet av konventets arbete.

Europeiska rådet gav också på Irlands begäran ett uttalande som stöder Irlands nationella uttalande om Nicefördraget. I rådets uttalande noteras att Nicefördraget inte föreskriver några ömsesidigt bindande militära försvarsåtaganden för medlemsländerna.

Beträffande utvidgningen konstaterade Europeiska rådet att man under år 2002 uppnått betydande framsteg och att man nu går in i slutfasen av förhandlingarna. För att Europeiska rådet som sammanträder i höst skall kunna göra ett beslut om de kandidatländer med vilka förhandlingarna kommer att avslutas i år, skall kandidatländerna underrättas under de första dagarna av november om de komponenter som saknas för det finansiella paketet och kommissionen bör utforma rekommendationer angående länderna.

Beträffande säkerhets- och försvarspolitiken godkände Europeiska rådet ordförandelandets rapport. Rådet förhöll sig positivt till att unionen skulle åta sig att sköta Natos operationer i den f.d. jugoslaviska republiken Makedonien under förutsättning att de permanenta arrangemangen mellan EU och Nato är införda.

Europeiska rådet underströk engagemanget för att toppmötet om hållbar utveckling i Johannesburg lyckas och uttryckte sin vilja att nå en världsomfattande överenskommelse med utgångspunkt i resultaten från Monterrey och Doha. Europeiska unionen anmodar andra industriländer att ansluta sig till unionens program om globalisering, handel och finanser.

Beträffande den ekonomiska politiken diskuterade Europeiska rådet de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken, finansiella tjänster, energibeskattningen och skattepaketet. Rådet godkände kommissionens handlingsplan eEurope 2005 och diskuterade rapporten om tredje generationens nät och tjänster för mobilkommunikation.

Europeiska rådet diskuterade också situationen i Kaliningrad och uppmanade kommissionen att lägga fram en kompletterande studie om transitering av personer och varor till och från området.

Ytterligare information: statssekreteraren för EU-ärenden Alec Aalto, tfn (09) 1602 2180 och understatssekreteraren för EU-ärenden Antti Peltomäki, tfn (09) 1602 2182, statsrådets EU-sekretariat

Statsrådets informationsenhet Pressmeddelande