Nyheter 21.8.2002

Finlands EU-politik under det danska ordförandeskapet

Den 16 augusti behandlade regeringens EU-ministerutskott målen för Finlands EU-politik under Danmarks ordförandeskapsperiod. Finland stöder Danmarks linje.

Finland anser att utvidgningen av Europeiska unionen är det främsta målet för EU-politiken under senare hälften av 2002. Man bör hålla fast vid tidtabellen och principerna för utvidgningen. EU skall ha beredskap att slutföra förhandlingarna med de tio kandidatländerna före utgången av 2002 och de kandidatländer som slutför förhandlingarna skall uppfylla medlemskapskraven.

Utvidgningen kräver en målmedveten utveckling av rådets verksamhet. Finland stöder Danmarks strävanden att omgående verkställa besluten från Europeiska rådet i Sevilla om förberedelserna inför Europeiska rådets möten och en effektivering av rådets verksamhet. Dessa ändringar kan genomföras utan ändringar i fördragen om upprättande av Europeiska gemenskaperna. Finland anser det viktigt att ändringarna av fördragen om upprättande av gemenskaperna bereds som en helhet och att man i samband med reformen av unionens institutionssystem sörjer för medlemsländernas jämbördighet samt för att kommissionens ställning inte försvagas.

EU uppställde ambitiösa mål beträffande konkurrenskraften vid Europeiska rådet i Lissabon år 2000. Lissabonstrategin kommer att behandlas vid Europeiska rådets möte våren 2003 och detta kräver att beslut som förbättrar konkurrenskraften måste förberedas aktivt redan under Danmarks period. Finland anser att man skall hålla fast vid besluten om en avreglering av energimarknaderna. Informationsteknik och bioteknik är nyckelfaktorer då det gäller EU:s konkurrenskraft och man måste sörja för verksamhetsförutsättningarna inom dessa branscher.

Lissabonsstrategin om konkurrenskraft kräver även en effektiv uppföljning. Finland vill betona att regler som man kommit överens om bör följas. Finland föreslår dessutom att de processer som tjänar konkurrenskraftsstrategin moderniseras. De övergripande ekonomisk-politiska riktlinjerna, sysselsättningsstrategin och Cardiffprocessen angående ekonomiska reformer måste bättre än hittills påvisa bristerna i EU:s konkurrenskraft.

Beslutet om att placera myndigheten för livsmedelssäkerhet i Helsingfors bör fattas under det danska ordförandeskapet.

Toppmötet om hållbar utveckling i Johannesburg hålls 26.8-4.9. Vid toppmötet har ordförandelandet Danmark en central ställning som samordnare av EU:s verksamhet. Finland anser det viktigt att EU tar på sig en ledande roll vid toppmötet.

Danmarks ordförandeskapsperiod ger ett utmärkt tillfälle att främja EU:s nordliga dimension bl.a. genom att förbereda en ny handlingsplan för 2004-2006. Utvidgningen av EU kräver också att unionen lägger alltmera vikt vid utvecklingen av Östersjöområdet.

Ytterligare information: statssekreteraren för EU-ärenden Alec Aalto, tfn (09) 1602 2180 och konsultativa tjänstemannen Markku Keinänen, tfn (09) 1602 22184, statsrådets EU-sekretariat

Statsrådets informationsenhet

Pressmeddelande 194/2002

16.8.2002