Nyheter 18.9.2002

Mänskliga rättigheter och säkerhetspolitiken var frågor som intresserade på Åland

Utrikesministeriets (UM) presentationsrunda för hösten fick sitt startskott i Finlands sydligaste landskap Åland söndagen den 8 september.

UM:s presentationsrunda för hösten fick sitt startskott i Finlands sydligaste landskap Åland söndagen den 8 september. Före den allmänna tillställningen fördes diskussioner mellan utrikesminister Tuomioja och landskapsstyrelsens representanter. I samband med överläggningarna överlät lantrådet Roger Nordlund självstyrelsens jubileumsmedalj till utrikesministern.

Ett sjuttiotal personer deltog i presentationen i lagtingets auditorium och stämningen på tillställningen var gemytlig. Då utrikesminister Tuomioja klargjorde för UM:s inkomster och utgifter försäkrade han publiken att han inte kommit för att försöka få mera medel av ålänningarna till UM. Tuomioja påpekade att självstyrelsefrågorna inom statsförvaltningen inte i första hand är en fråga för UM, även om förbindelserna med landskapsstyrelsen i utrikespolitiska frågor varit och är utmärkta. I sitt tal lyfte Tuomioja också fram den s.k. Ålandsmodellen, som ett modellexempel för lösning av konfliktsituationer.

Chefen för politiska avdelningen Markus Lyra tillade att intresse för Ålandsmodellen har visats så långt borta som i Indonesien. Lyra redogjorde för den nuvarande säkerhetspolitiska situationen och sade att den är på en fastare grund än någonsin tidigare. Som bakomliggande orsaker nämnde han bl.a. östblockets fall, integrationsprocessen inom EU samt NATO:s utvidgning. Orosmoment är USA:s handlande och vägval i dess utrikespolitik, samt följderna av detta.

Chefen för handelspolitiska avdelningen Antti Kuosmanen berättade om Finlands handelspolitik och dess samband med EU:s handelspolitik, samt Världshandelsorganisationen WTO. Han poängterade att en av UM:s uppgifter inom ramen för utrikeshandelspolitiken är att främja finska företags export och gav en inblick i beskickningarnas tjänster för exportföretag.

Understatssekreterare Pertti Torstila framförde i sitt anförande att efterfrågan på UM:s tjänster ökat kraftigt under årens lopp. En orsak till den växande efterfrågan är ökningen i antalet resande. År 2001 reste 6,5 miljoner finländare utomlands och mindre än 100 beskickningar fanns för att betjäna dessa resande i nödfall. Finland har ,vid sidan om Danmark, Österrike och Irland, det minsta beskickningsnätet i jämförelse med de övriga EU-länderna.

Publiken ställde frågor om bl.a. Europeiska unionen, säkerhetspolitik, dubbelt medborgarskap och mänskliga rättigheter.

Beträffande EU intresserade publiken sig för Ålands påverkningsmöjligheter i EU-beslutsprocessen. Härtill konstaterades att lösningen finns i revideringen av självstyrelselagen. Människorättsfrågor kom upp i samband med frågan om UM:s ställningstagande till Fröken Finlands deltagande i Miss World-tävlingen i Nigeria trots steningsdomen, som Amina Lawal Kurami dömts till. Utrikesminister Tuomioja konstaterade att det vore bra om Fröken Finland uteblev från tävlingen och klargjorde orsakerna därtill, men han påpekade också att UM inte kan påverka självständiga missorganisationer. Även människorättssituationen i Turkiet diskuterades och UM:s representanter tillfrågades om påverkningskanaler i människorättsfrågor.

Frågan om USA:s påtryckning av europeiska stater och UM:s ställning till ett väpnat angrepp mot Irak väckte intresse och togs upp till diskussion. Utrikesminister Tuomioja poängterade att ett väpnat angrepp mot Irak utan ett FN-mandat är oacceptabelt.

På tillställningen publicerades också Europainformationens nya broschyr Åland i Europeiska unionen/ Ahvenanmaa Euroopan unionissa. I samband med publiceringen kom frågan om behovet att förmedla information om Åland till den finskspråkiga befolkningen fram. På Åland har broschyren fått ett positivt mottagande och den anses fylla ut ett informationsbehov.

Bland de yngre deltagarna i publiken var bröderna Fredrik Sonck (18 år) och Alexander Sonck (20 år). De är allmänt intresserade av utrikespolitik och speciellt av människorättsfrågor, hållbar utveckling och utvecklingssamarbete, samt demokrati i samband med utrikespolitiska frågor. Både Fredrik och Alexander hade trott att intresset för UM:s presentation skulle ha varit större än vad det visade sig vara på söndagen och de tyckte att det var synd att så få unga ålänningar hittat sin väg till tillställningen. Som en orsak till de ungas låga deltagande framförde de åländska ungdomars omedvetenhet om vad som pågår i den finska politiken. Även om dessa unga män är intresserade av utrikespolitik och internationella frågor, hade de åtminstone inte ännu övervägt en framtid inom utrikesförvaltningen.