Nyheter 17.10.2002

De unga har bra möjligheter att påverka Europas framtid

Tillställningen, som arrangerades av Europainformationen, intresserade ungdomar och ungdomsarbetare i Salo med omnejd.

Påverkingsmöjligheterna på EU-nivå beror på ungdomarnas lokala hobby- och föreningsverksamhet, berättade Satu Arsalo, medlem av EU:s ungdomskonvent, under EU-kvällen som arrangerades i Salo stadsbibliotek den 23 september. Vägen till en påverkning av ärenden på EU-nivå börjar med intresset för frågor som berör hembygden och en vilja att ta del i beslutsfattandet.

En av de största europeiska ungdomsorganisationerna är EYF – European Youth Forum, som har 91 medlemsorganisationer i olika europeiska länder. Finlands ungdomssamarbete – Allianssi är en medlem av EYF. Allianssi har närmare hundra medlemsföreningar i Finland. Satu Arsalo representerar SAMOK, som är en takorganisation för yrkeshögskolornas studentföreningar, och vilken agerar på europeisk nivå.

”Nu har ungdomarna ett bra tillfälle att påverka”, var det grundläggande innehållet i Satu Arsalos anförande. För närvarande pågår en ansökningsomgång till det nationella ungdomskonventet, som samlas i slutet av november i Helsingfors. I Finland fast bosatta unga mellan 14-30 år och som är intresserade av att anföra sina åsikter om EU:s framtid kan ansöka om medlemskap i det nationella ungdomskonventet. Sista ansökningsdagen är den 16 oktober och av de ansökande utväljs 120 unga till att delta i konventet. Arsalo poängterade att ungdomskonventet är öppet för alla intresserade, inte enbart för dem som redan är med i föreningsverksamheter.

”EU-ungdomsprogrammet är ett bra stödmedel när de unga själva planerar och kläcker idér för verksamheten”, konstaterade Anri Humalisto, som är informatör vid Åbo stads ungdomscentral. Han tillade att byråkratin inte är så tungrodd och att det finns tillräckligt med finansiella medel inom ramen för ungdomsprogrammet.

Även om EU:s ungdomsprogram startade för två år sedan, finns det fortfarande intresse för programmet bland de unga i trakterna kring Salo. Det kan hända att informationen om det ännu inte har nått alla unga och personer som arbetar med unga.

EU:s ungdomsprogram har fem delprogram, vilka stöder ungas volontärarbete och gruppträffar i andra EU-länder. Dessutom kan man ansöka om stöd till lokal verksamhet, exempelvis ungdomsinitiativ och informationsprojekt.

För närvarande ligger programmets tyngdpunkt i åtgärder som befrämjar kampen mot rasism. Projekt som motarbetar rasism har också bättre chanser att få finanisiering än andra projekt. Enligt ungdomssekreterare Humalisto är det möjligt att få t.o.m 10.000 euro i stöd för ungdomsinitiativ, d.v.s. ungdomarnas lokala verksamhet.

Ungdomsprogrammet är inte avsett för aktiviteter som arrangeras i skolorna, men trots detta kan exempelvis skolornas inofficiella ungdomsgrupper dra nytta av programmet. Den grundläggande meningen med programmet är att de unga själva skall vara med i planeringen och få förverkliga sina egna idéer.

I Finland ansvarar CIMO, d.v.s. Centret för internationellt personutbyte, för EU:s ungdomsprogram. Även Europainformationens kundservicekontor runtom i landet svarar på de ungas frågor om Europeiska unionen.

Ytterligare information: href="mailto:juhana.tuomola@eurooppa-tiedotus.fi">Juhana Tuomola