Nyheter 18.10.2002

Europeiska rådet i Bryssel 24-25.10.2002

Statsrådet beslutade torsdagen den 17 oktober om Finlands representation i Europeiska rådet i Bryssel den 24-25 oktober.

Finland representeras av statsminister Paavo Lipponen biträdd av utrikesminister Erkki Tuomioja. Republikens president Tarja Halonen deltar i mötet till den del mötet behandlar frågor som faller inom området för presidentens behörighet.

Mötet bereds för första gången utgående från de nya regler om vilka Europeiska rådet i Sevilla i juni 2002 enades. Således offentliggjordes mötets exakta agenda redan en månad före mötet och rådet (allmänna frågor och yttre förbindelser) har samordnat alla punkterna i agendan.

Mötets huvudtema är utvidgningen. Europeiska rådet har för avsikt att besluta vilka de kandidatländer är som uppfyller Köpenhamns-kriterierna och med vilka förhandlingarna kan avslutas i Europeiska rådet i Köpenhamn den 12-13 december. Avsikten är att färdigställa och underteckna anslutningsfördragen med dessa länder våren 2003, och förhoppningen är att dessa länder i enlighet med Europeiska rådet i Nice deltar i valet av Europaparlamentet år 2004.

Avsikten är dessutom att i Europeiska rådet utbyta åsikter angående de övriga kandidatländernas situation. Målet är att ge rådet (allmänna frågor och yttre förbindelser) fullmakt att för Europeiska rådet i Köpenhamn bereda en uppdaterad anslutningsstrategi och färdplan för Bulgarien och Rumänien samt element som ansluter sig till Turkiets anslutningsprocess.

Av de enskilda förhandlingskapitlen tas i Bryssel upp budgetfrågor och frågor gällande unionens institutioner. Utgående från de finansiella ramar som överenskommits i Europeiska rådet i Berlin fattar Europeiska rådet sannolikt beslut i frågor som ännu är öppna gällande budget och finansförvaltning, för att kunna framföra sina gemensamma ståndpunkter till kandidatländerna i början av november. Angående institutionerna är frågor gällande kvalificerad majoritet i rådet och ordförandeordningen samt bestämmelser om en övergångsperiod beträffande Nicefördragets ikraftträdande uppe för behandling.

Dessutom har Europeiska rådet för avsikt att träffa överenskommelse om åtgärder som ansluter sig till gemenskapens regelverk samt uppföljningen av hur de åtaganden inom ramen för anslutningsförhandlingarna som kandidatländerna påtagit sig uppfyllts. Målet är att särskilt stärka kandidatländernas administrativa kapacitet. Likaså har man för avsikt att fatta beslut om de nya medlemsländernas deltagande i Europeiska utvecklingsfondens och fondens för Europeiska kol- och stålgemenskapen verksamhet.

Som punkt två på agendan står situationen i Kaliningrad. Europeiska rådet förväntas dryfta frågor om transittrafiken mellan Kaliningrad och andra delar av Ryska federationen samt fatta erforderliga beslut för toppmötet mellan EU och Ryssland i Köpenhamn den 11 november.

Europeiska rådet får också höra ordföranden i Konventet om Europeiska unionens framtid, Valéry Giscard d’Estaing, redogöra för frågor gällande unionens framtid och hur konventets arbete avancerar.

På mötets agenda finns inga frågor gällande de yttre förbindelserna, men dessa frågor diskuteras eventuellt under måltiderna. Sannolikt är det då åtminstone fredsprocessen i Mellanöstern samt det aktuella läget i Irak som tas upp.

Statsrådets informationsenhet

17.10.2002

PRESSMEDDELANDE 268/2002