Nyheter 21.10.2002

Rådet förbereder Europeiska rådet i Bryssel

EU:s råd för allmänna ärenden och utrikesrelationer sammanträder i Luxemburg 21-22 oktober.

Det mest centrala temat i rådet är utvidgningen, som även utgör huvudtema för Europeiska rådet som sammanträder i Bryssel 24-25.10. Europeiska rådet har för avsikt att fatta de nödvändiga beslut som skall möjliggöra EU att framföra sina slutliga ståndpunkter i de ännu öppna frågorna till ansökarländerna senast i början av november och slutföra förhandlingarna inom överenskommen tidtabell.

Övriga centrala teman är finansieringsfrågorna: modellen för uträkning av eventuell budgetkompensation och de direkta lantbruksstöden. Även bestämmelserna om organen skall behandlas. I rådet diskuteras dessutom den av kommissionen 9.10. offentliggjorda framstegsrapporten samt utvidgningsstrategin i allmänhet.

Finland stöder målsättningen att avsluta förhandlingarna med de nämnda tio ansökarländerna före årets slut. Finland understöder också kommissionens förslag att ge Bulgarien och Rumänien en justerad vägkarta samt utöka det stöd som ges före anslutningen. Turkiet bör uppmuntras att fortsätta med sina reformer. Finland anser det vara viktigt att de nya medlemmarna inte blir nettobetalare omedelbart efter anslutningen. Finland kan acceptera de justerade utkasten om lantbruket, enligt vilka de direkta stöden till jordbruket gradvis skulle tas i bruk i de nya medlemsländerna.

Det andra huvudtemat är frågan om Kaliningrad. Europeiska rådet i Bryssel skall fatta vederbörande beslut om eventuella specialåtgärder för trafiken mellan Kaliningrad och övriga Ryssland. Som underlag för behandlingen ligger kommissionens redogörelse över situationen för transittrafiken i Kaliningrad samt de slutsatser om Kaliningrad som rådet antog den 30 september. Kommissionen har rekommenderat att man tar i bruk ett förenklat resedokument motsvarande transitvisum.

Finland anser redogörelsens förslag att tackla frågan bra. Det är av största betydelse att EU håller fast vid en gemensam linje. Lösningen på Kaliningrad-frågan bör basera sig på Schengen-systemets bevarande och respekt för Litauens suveränitet. Beslut hur lösa frågan om tåg som inte stannar kan fattas bara av det utvidgade EU på basen av en grundlig utvärdering och efter det då de tekniska hindren avskaffats.

Rådet har för avsikt att få till stånd ett politiskt samförstånd om förordningen om EU:s solidaritetsfond. Det är sannolikt att detta kan fastslås utan diskussion.

Angående utrikesrelationerna så är situationen i Mellanöstern det mest centrala temat. Det sk. kvartettsamarbetet mellan FN, EU, Förenta staterna och Ryssland innehar en nyckelposition när det gäller att få igång fredsprocessen på nytt, så även ett intimt samarbete mellan EU och USA. EU har gjort ett förslag till vägkarta hur fredsprocessen kunde framskrida. Man strävar till att få vägkartan antagen inom kvartettsamarbetet. Målsättningen bör vara fred och grundandet av en palestinsk stat fram till sommaren 2005.

En aktiv verksamhet från Förenta staternas sida är väsentligt för att konflikten mellan Israel och palestinierna skall kunna lösas. Irak-spörsmålet får inte leda till att fredsansträngningarna minskar. EU anser det fortfarande vara viktigt att man arrangerar en internationell fredskonferens. Reformeringen av den palestinska administrationen bör fortsätta. Målsättningen är att val till den palestinska administrationen kan arrangeras i början av nästa år. EU kan ge praktiskt bistånd t.ex. vid valmonitorering.

Rådet diskuterar även toppmötet mellan EU och Ryssland som arrangeras den 11 november i Köpenhamn. Toppmötets agenda är under beredning. Det viktigaste temat på toppmötet blir sannolikt frågan om Kaliningrad.

Bland de frågor om enskilda länder som kommer upp är situationen på Västbalkan med tanke på den pågående valhösten, inledandet av en människorättsdialog mellan EU och Iran samt möjligen även bombattentatet på Bali och situationen på Elfenbenskusten. Dessutom behandlas den sk. Kimberley-processen om certificeringssystemet för att bestämma ursprunget för rådiamanter, vilket hänför sig till sanktionerna mot Sierra Leone, Angola och Liberia.

Från Finland deltar på rådets mötet utrikesminister Erkki Tuomioja och minister Jari Vilén.

STATSRÅDETS INFORMATIONSENHET PRESSMEDDELANDE 270/2002

UTRIKESMINISTERIET

18.10.2002