Nyheter 21.11.2002

Boken Suomen kansanäänestys 1994 på Internet

Suomen kansanäänestys 1994. Raportti äänestäjien kannanotoista (Finlands folkomröstning 1994. En rapport om röstarnas ställningstaganden), som publicerades av Europainformationen 1994, har utkommit som en internetversion. Boken har en resumé på engelska.

Den av Pertti Pesonen redigerade boken har sedan länge varit slut. Boken har varit efterfrågad och Europeiska unionens kommande utvidgning har medfört ett ökat intresse för tiden före Finlands och Sveriges medlemskap i unionen. De kandidatländer, som kan bli medlemmar 2004, har varit intresserade av bokens engelskspråkiga resumé.

Politices doktor Pertti Pesonen skrev i förordet till boken i november 1994 att utrikesministeriet, vars Europainformation utgjort den mest vittomfattande medborgarinformationen som bedrivits av den offentliga förvaltningen, ansåg det nyttigt att offentliggöra en av forskare avfattad färsk rapport om de erfarenheter som man fått av folkomröstningen i Finland. Enligt Pesonen uppkom idén om att forska kring EU-folkomröstningarna ur en medborgarsynvinkel på nordisk nivå. Det jämförande forskningsprojektets planering var redan långt hunnet då Finland beslöt att arrangera en folkomröstning.

Verket på 192 sidor har nio författare och delar sig i fem delar, vars rubriker är Kansanäänestyksen tausta (Folkomröstningens bakgrund), Suomalaiset äänestäjät (De finländska röstarna), Pelot, toiveet ja odotukset (Farhågor, förhoppningar och förväntningar), Tiedotus ja kampanjointi (Information och kampanjer) och Kansanäänestys kansanvallassa (Folkomröstning i en demokrati)

Suomen kansanäänesty 1994. Raportti äänestäjien kannanotoista

Programmet Acrobate Reader för nedladdning av pdf-filer