Nyheter 3.12.2002

Europeiska rådet i Köpenhamn

Statsrådet beslöt tisdagen den 3 december om Finlands representation vid Europeiska rådets möte i Köpenhamn den 12 och den 13 december.

Finland företräds vid mötet av statsminister Paavo Lipponen biträdd av utrikesminister Erkki Tuomioja. Republikens president Tarja Halonen deltar i mötet vid behandlingen av ärenden som faller inom området för hennes befogenheter.

Huvudtemat på mötesagendan är utvidgningen av EU. Syftet är att Europeiska rådet skall avsluta medlemskapsförhandlingarna med de tio kandidatländerna, dvs. med Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern. Avsikten är att anslutningsfördraget skall färdigställas och undertecknas våren 2003 och att de nya länderna skall vara med i unionen fr.o.m. den 1 maj 2004.

Vidare är det meningen att Europeiska rådet skall godkänna en på översynsrapporterna baserad detaljerad plan inklusive tidtabell för Bulgariens och Rumäniens del samt fatta beslut om ett ökat stöd som är avsett att beviljas dessa länder före deras anslutning till EU. Bulgarien och Rumänien har själva angett att deras mål är att kunna ansluta sig 2007, vilket också får starkt understöd från unionens sida. I Köpenhamn kommer man vidare att diskutera eventuella åtgärder vad gäller frågan om hur Turkiets medlemskapsprocess skall avancera.

Ett annat centralt tema för mötet är utvecklandet av rådets verksamhet. Ordförandelandet har inför Europeiska rådets möte sammanställt rapporter om utvecklandet av ordförandesystemet i rådet samt om frågor kring språken och tolkningen. I Köpenhamn kommer statscheferna och regeringscheferna att föra en lunchdiskussion om utvecklandet av rådets verksamhet, men avsikten är inte att fatta beslut i dessa frågor. Rapporten om språkfrågan tas upp endast för kännedom och kommer antagligen inte att diskuteras närmare.

Europeiska rådet kommer vidare att ta del av den redogörelse som Europeiska konventets ordförande, Valéry Giscard d’Estaing, lägger fram i frågor gällande unionens framtid och arbetets framskridande i konventet. Europeiska rådet kommer dessutom att föreläggas många rapporter, vilka dock inte är avsedda att diskuteras. Ett undantag utgör eventuellt frågan om säkerheten inom sjöfarten och förebyggandet av förorening av haven.

Mötets egentliga agenda upptar inte frågor om utrikesrelationerna, men ämnet kommer eventuellt att diskuteras vid måltiderna. I så fall är det närmast fredsprocessen i Mellanöstern, det aktuella läget i Irak och initiativet ”nya grannar” som blir föremål för diskussion. I detta samanhang är det sannolikt att Finland också tar upp den nordliga dimensionen.

STATSRÅDETS INFORMATIONSENHET: PRESSMEDDELANDE 318/2002