Nyheter 5.12.2002

Rådet för allmänna ärenden och utrikesrelationer förbereder Köpenhamn

EU:s råd för allmänna ärenden och utrikesrelationer sammanträder i Bryssel den 9 och 10 december.

Angående de allmänna frågorna i rådet ligger tyngdpunkten på förberedelserna för Europeiska rådet som sammanträder 12-13.12. i Köpenhamn. I rådet antas den slutgiltiga dagordningen för Europeiska rådet. Vid rådets möte representeras Finland av utrikesminister Erkki Tuomioja och minister Jari Vilén.

Det centrala temat i Europeiska rådet i Köpenhamn är utvidgningen. Mötet har för avsikt att fatta behövliga beslut, så att förhandlingarna med tio ansökarländer kan slutföras under detta år och anslutningsfördraget kan undertecknas i Aten i april 2003. De nya länderna skall kunna ansluta sig som medlemmar av unionen 1.5.2004. Dessutom skall Europeiska rådet fatta behövliga beslut om detaljerade planer och tidtabeller för hur Bulgarien och Rumänien skall framskrida i sina förhandlingar och om det tilläggsstöd dessa länder skall beviljas före medlemskapet. Målsättningen är också att fatta beslut om nästa steg för Turkiets kandidatur.

Finland har som målsättning att förhandlingarna med de tio mest avancerade länderna slutförs senast i Europeiska rådet i Köpenhamn i enlighet med tidigare antagna förhandlingsprinciper. Bulgarien och Rumänien bör stödas så de kan nå det av dem själv uppsatta målet att bli medlemmar 2007. Objektiva kriterier och differentieringsprinciper bör följas förhandlingarna igenom. Tilläggsstödet som beviljas före medlemskapet skall vara i rätt proportion till ländernas mottagningsförmåga. Turkiet bör uppmuntras att fortsätta sina reformer. Finland är redo att överväga åtgärder som stärker reformprocessen samt att bedöma nästa steg beträffande medlemskap för Turkiet i ljuset av reformerna och deras verkställande.

I rådet för allmänna ärenden och utrikesrelationer presenteras även ordförandes rapport för Europeiska rådet i Köpenhamn hur nuvarande tolknings- och översättningspraxis med tanke på utvidgningen kunde förbättras. Det är fråga om en reform av bruket av arbetsspråk. Man har inte för avsikt att röra de officiella språkens ställning. Finland har poängterat att språkfrågan bör tacklas genom praktiska, konkreta förbättringsförslag. I reformarbetet bör man ha ambitioner, ty behovet av förändring är reellt. Utgångspunkten bör vara språkens jämställdhet. Dessutom bör det för officiella möten på politisk nivå garanteras fullständig tolkning. Centrala dokument bör översättas även i fortsättningen.

Ordförandestaterna under 2003 Grekland och Italien presenterar i rådet sin verksamhetsplan för år 2003. Detta är det första ettåriga arbetsprogram av det nya slag som konklusionerna i Sevilla påbjuder och det ersätter tidigare ordförandeprogram. Finland välkomnar varmt det att rådets verksamhet planeras på längre sikt än en enskild ordförandeperiod. Det första treårsprogram som skall antas nästa år innefattar även Finlands EU-ordförandeskap som infaller under år 2006.

Frågor med anknytning till utrikesrelationer som rådet behandlar är bl.a. situationen i Mellanöstern, Irak, Afghanistan, Västbalkan och Moldavien samt förhållandet EU-Afrika. Av uppföljningsärenden från Europeiska rådet i Sevilla står på dagordningen projekt rörande återflyttning, kontroll av yttre gränser och flyttningsrörelser med tredje länder. Kommissionen har för rådet även utarbetat en rapport om flyttningsströmmar och utveckling.

STATSRÅDETS INFORMATIONSENHET PRESSMEDDELANDE 324/2002