Nyheter 17.12.2002

Europeiska rådet välkomnade 10 nya länder

Europeiska rådet som sammanträdde den 12-13 december i Köpenhamn konstaterade att medlemsförhandlingarna avslutats med tio kandidatländer som ansökt om medlemskap i Europeiska unionen. Europeiska rådet hälsar dessa länder välkomna i unionen den 1 maj 2004. Länderna är Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern.

Avsikten är att underteckna anslutningsfördragen med de nya medlemsländerna i Aten den 16 april 2003. Därefter skall fördragen ratificeras i alla medlems- och kandidatländer och senast då måste man också ha fått Europaparlamentets godkännande. De flesta kandidatländer ordnar också folkomröstning om fördraget.

Målet är att de nya medlemsländerna deltar i valet av Europaparlamentet år 2004. Det nya parlamentet godkänner den nya kommissionen som inleder sin verksamhet den 1 november 2004. Samma dag träder de ändringar angående EU:s institutioner om vilka man kom överens i Nice i kraft. De nya medlemsländerna deltar fullt ut i den följande regeringskonferensen.

Europeiska rådet kom inte till någon lösning i fråga om Cyperns återförenande. Landet kan ändå upptas också delat i unionen i enlighet med Europeiska rådets slutsatser från Helsingfors. Europeiska rådet hoppas ändå att förhandlingsparterna når fram till en överenskommelse om landets återförenande före den 28 februari 2003, då ett enat Cypern kunde ansluta sig till unionen.

Europeiska rådet är redo att välkomna Bulgarien och Rumänien i unionen år 2007, om medlemsförhandlingarna med dessa länder då har avslutats. Det anslutningsstöd som länderna erhåller före anslutningen höjs avsevärt. Europeiska rådet uppmanar också Turkiet att fortsätta med sina reformer och utvärderar Turkiets situation på nytt på basis av kommissionens rapport i december 2004. Om Turkiet då uppfyller medlemskriterierna kan medlemsförhandlingarna inledas.

Europeiska rådet bekräftade sitt stöd för länderna i västra Balkan i deras strävanden att närma sig Europeiska unionen och välkomnade Greklands beslut att i Thessaloniki i samband med Europeiska rådet arrangera ett toppmöte för EU-länderna och länderna i västra Balkan.

Europeiska rådet uttryckte sin tillfredsställelse över de permanenta arrangemang som uppnåtts mellan EU och Nato och upprepade sin beredskap att sköta militäroperationen i Makedonien samt meddelade sin beredvillighet att åta sig ledarrollen i operationen i Bosnien efter SFOR-trupperna.

Europeiska rådet konstaterade att unionens utvidgning stärker relationerna till Ryssland och underströk unionens vilja att utveckla relationerna till Moldova, Ukraina och Vitryssland. Europeiska rådet stöder strävandena att utveckla samarbetet över unionens gränser och det regionala samarbetet i hela Europa samt att utveckla de unionsinstrument som är lämpliga för ändamålet.

Dessutom uttryckte Europeiska rådet sin oro för säkerheten till havs efter oljetankern Prestiges haveri samt sin avsikt att vidta åtgärder för förhindrande av liknande olyckor i framtiden.

STATSRÅDETS INFORMATIONSENHET PRESSMEDDELANDE 334/2002