Nyheter 24.1.2003

EU:s råd för allmänna ärenden och utrikesrelationer diskuterar versamhetsprogrammet för år 2003 (VNK)

Europeiska unionens råd för allmänna ärenden och utrikesrelationer sammanträder den 27-28 januari i Bryssel. Vid mötet representeras Finland av utrikesminister Erkki Tuomioja.

När det gäller utrikesrelationer diskuterar rådet EU:s tyngdpunkterna för hur stoppa konflikter. Vid Europeiska rådet i Göteborg antogs ett program om hur stoppa konflikter och rådet fick i uppdrag att i början av varje ordförandeperiod observera i stor skala vilka möjliga konflikter som kunde hota. Som grund för diskussionen är en lägesrapport som uppgjorts av rådssekretariatet. Rådet prioriterar uppföljningsmålen.

I rådet behandlas även den militära krishanteringsoperation i Den Förra Jugoslaviska Republiken Makedonien som håller på att överföras från Nato till EU. Detta vore EU:s första militära krishanteringsoperation. Ett principiellt beslut om bestående samarbetsarrangemang fattades i december 2002 i samband med Europeiska rådet i Köpenhamn. Beslutet gör det möjligt för EU att vid krishanteringsoperationer vid behov förlita sig på Natos resurser.

Under ärenden för utrikesrelationer behandlas dessutom läget i Mellanöstern och Irak. FN:s säkerhetsråd får den 27 januari en rapport om det arbete som FN:s vapeninspektörers UNMOVIC och IAEA utför i Irak. Rådet diskuterar också läget i Nordkorea. Det av Nordkorea utlysta missilteststoppet tar slut i år, och Nordkorea har meddelat att det drar sig ur kärnstoppavtalet, som förorsakat mera osäkerhet i läget på den koreanska halvön.

I relationerna mellan EU och Afrika upptas det till Lissabon planerade EU-Afrika-toppmötet, och hur man skall förhålla sig till Zimbabwes medverkan. Medlemmar av regeringen i Zimbabwe har tidigare belagts med visumförbud vid sidan av andra sanktioner.

I behandlingen av allmänna ärenden förs till en början en diskussion om rådets verksamhetsprogram för år 2003. Ordförandet har önskat att man under samtalen skulle koncentrera sig på Västra Balkan. Finland anser det vara särskilt viktigt att länderna i regionen bär ansvaret för sin egen framtid, effektivt verkställer förpliktelserna samt fördjupar EU-relationerna enligt egen förtjänst.

Kommissionen presenterar i rådet en sk. syntesrapport som ligger till grund för förberedelserna för vårens Europeiska råd. Tyngdpunkten i rapporten ligger på gamla förpliktelser som skall uppfyllas. Det finns färre nya initiativ än tidigare. Rapportens innehåll kan bli föremål för inledande diskussion.

Även vårens Europeiska råd kan tas upp till behandling. Finland har som målsättning att rådet koordinerar föreberedelserna av Europeiska råden i enlighet med det vid Europeiska rådet i Sevilla överenskomna förfaringssättet. Genom att fungera på detta sätt får Europeiska rådet mera tid över för att sätta sig in i stora linjefrågor.

Vid rådet torde även behandlas frågor relaterade till utnämningen av nästa kommission, som går ut på att kommissionens medlemmar från de nya medlemsländerna kunde uppta sitt ämbete den 1 maj, och att nästa kommission skulle inleda sin verksamhetsperiod den 1 november. Den föreslagna framryckningsordningen kan accepteras av Finland.

Angående utvidgningen noteras ordförandelandet Greklands arbetsprogram, som siktar till att anslutningsavtalen kunde undertecknas i Aten den 16 april. Finland ger Grekland sitt fulla stöd så att man kan hålla tidtabellen.

Statsrådets informationsenhet PRESSMEDDELANDE 18/2003