Nyheter 21.2.2003

EU:s råd behandlar situationen i Irak och Mellanöstern (VNK)

EU:s råd för allmänna ärenden och utrikesrelationer sammanträder i Bryssel måndagen den 24 februari. Finland representeras vid mötet av utrikesminister Erkki Tuomioja.

Rådet granskar situationen i Irak och Mellanöstern efter det extra Europeiska rådet i Bryssel. Irak förutsätts obetingat verkställa FN:s säkerhetsråds resolutioner. Beträffande fredsprocessen i Mellanöstern stöder EU fortsättningsvis att den av kvartetten – EU, Förenta staterna, Ryssland och FN – uppgjorda vägkartan godkänns och snabbt verkställs.

Rådet diskuterar initiativet ”Ett vidare Europa – nya grannar”, om vilket det är för avsikt att utarbeta ett detaljerat förslag till mars 2003. Då unionens yttre gräns i och med utvidgningen flyttas längre österut, koncentreras granskningen av grannpolitiken i första hand på de nya grannarna Ukraina, Vitryssland och Moldavien. Trots sin längre gräns med unionen är Ryssland ingen ny granne, och relationerna till landet bör granskas separat. Finland deltar aktivt i utvecklingen av instrumentet för det gränsöverskridande samarbetet.

Rådet behandlar också EU-Ryssland-relationerna, bl.a förberedelserna för toppmötet i St. Petersburg i maj. Finland stöder att den nuvarande Rysslandsstrategin består i två år. Kommissionen och rådssekretariatet har börjat värdera ramarna för EU-Ryssland-samarbetet. Finland poängterar särskilt behovet att analysera till vilka delar partnerskaps- och samarbetsavtalet (PCA) från 1997 har blivit förverkligat och till vilka delar inte, innan man börjar diskutera eventuella nya samarbetsordningar.

På rådets dagordning finns en lägesrapport över förberedelserna av EU:s första militära krishanteringsoperation i Forna Jugoslaviska Republiken Makedonien. Önskad tidtabell är att operationen överförs från Nato till EU i mars 2003. Vid mötet diskuteras även hur effektivera samarbetet mellan EU och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE.

Rådet åhör konventets andra viceordförande Jan-Luc Dehanes redogörelse om hur konventets arbete framskrider. Centrala aktuella frågor är beredningen av det kommande konstitutionsfördraget och tidtabellen för konventets arbete. Finland anser det vara viktigt att konventet slutför sitt arbete senast i juni 2003. För att garantera en vederbörlig behandling på nationell nivå behövs mellan konventet och regeringskonferensen en tillräckligt lång paus, så länderna hinner förbereda sig.

Rådet diskuterar även dagordningen för Europeiska rådet i Bryssel den 21 mars. Huvudtemat i vårens Europeiska råd är konkurrenskraftsstrategin från Lissabon. Finland anser det vara viktigt att Europeiska rådet för att förverkliga Lissabon-strategin särskilt poängterar vikten av att genomföra redan fattade beslut, evaluera påverkningen av ny lagstiftning, stärka verksamhetsmöjligheterna för telekommunikations- och bioteknologisektorerna samt att verkställa strategin för en hållbar utveckling.

Kommissionen presenterar i rådet en berättelse om hur rapporten om ekonomisk och social kohesion framskridit. Rådet har inte för avsikt att fatta beslut på basen av berättelsen, men medlemsstaterna har möjlighet att framföra sina synpunkter på reformeringen av strukturfonden. Finlands primära målsättning är att garantera att Finlands särskilt glestbefolkade områden stannar permanent inom målsättning 1 även efter utvidgningen.

Statsrådets informationsenhet PRESSMEDDELANDE 52/2003