Nyheter 14.3.2003

Europeiska rådet i Bryssel (VNK)

Statsrådet beslutade torsdagen den 13 mars om Finlands representation i Europeiska rådet i Bryssel den 21 mars.

Finland representeras av statsminister Paavo Lipponen biträdd av utrikesminister Erkki Tuomioja. Finansminister Sauli Niinistö deltar i mötet då frågor angående den ekonomiska och monetära unionen behandlas. Republikens president Tarja Halonen deltar i mötet till den del mötet behandlar frågor som faller inom området för presidentens behörighet. Huvudtema för mötet är uppföljningen av det möte Europeiska rådet våren 2000 höll i Lissabon.

Europeiska rådet i Bryssel är rådets tredje s.k. vårmöte, där man granskar de framsteg som gjorts i verkställandet av Lissabonstrategin och dryftar åtgärder för att effektivera verkställandet. Strategins mål är att inom tio år göra EU till världens mest konkurrenskraftiga ekonomi.

Kommissionen har för Europeiska rådet utarbetat en syntesrapport om verkställandet av strategin. Rapporten offentliggjordes i januari. Dessutom har mötet beretts vid flera ministerrådsmöten. Rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser bär det huvudsakliga ansvaret för förberedelserna inför Europeiska rådets möte samt för förberedelserna av de konklusioner som dras där. Strävan är att uppnå sådana konkreta resultat när det gäller ekonomisk tillväxt, sysselsättning och höjandet av produktionen vilka överensstämmer med kraven på hållbar utveckling.

Finland betonar särskilt vikten av att de målsättningar man redan kommit överens om verkställs och att de existerande instrument t.ex. de vida riktlinjerna för finanspolitiken och sysselsättningen samt strategin för den inre marknaden, till fullo utnyttjas. Till de ur Finlands synvinkel centrala målen hör också bättre reglering och främjandet av användningen av konsekvensbedömning, stärkandet av samarbetet inom bioteknologisektorn och slutförandet av lagstiftningspaketet som hänför sig till det samt att svara på de aktuella utmaningarna inom telesektorn.

Utgående från framtidskonventets ordförande Valéry Giscard d’Estaings redogörelse diskuterar Europeiska rådet också hur konventets arbete avancerar och särskilt frågor gällande institutionerna.

Man har inte för avsikt att behandla frågor gällande de yttre förbindelserna i egentlig mening, men situationen i Irak torde komma fram i diskussionerna i någon form.

Ordförandelandet företar inte denna gång den sedvanliga huvudstadsrundan som förberedelse för Europeiska rådets möte.

Ytterligare information: understatssekreteraren för EU-ärenden Antti Peltomäki, statsrådets EU-sekretariat, tfn (09) 1602 2182

Statsrådets informationsenhet PRESSMEDDELANDE 70/2003