Nyheter 22.7.2003

EU:s miljö- och energiministrar möts i Italien (YM)

EU:s miljö- och energiministrar har ett inofficiellt möte i Montecatini i Italien 18-20.7.2003. Italien har inbjudit ministrarna från de nuvarande medlemsländerna, tio länder som undertecknat anslutningsavtalet, kandidatländerna Bulgarien, Rumänien och Turkiet samt EES-landet Norge.

Från Finland deltar miljöminister Jan-Erik Enestam och handels- och industriminister Mauri Pekkarinen i ministermötet.

Avsikten är att vid det inofficiella ministermötet utvärdera det europeiska sättet att harmonisera energi- och miljöpolitik. Ärendet behandlas under tre teman: energi, teknologi och miljöhänsyn; frisläppningen av energimarknaden i relation till miljön samt framtiden med avseende på klimatkonventionen och möjligheterna att skapa en ekonomi med låg kolanvändning.

Under det första temat diskuterar ministrarna den roll teknologipolitiken spelar i klimatpolitiken. Under det andra temat behandlas särskilt de nya ekonomiska instrumenten för styrning av energipolitiken, nämligen de gröna certifikaten för breddad användning av förnybara energikällor, utsläppshandeln och de vita certifikaten för bättre energieffektivitet.

I fråga om utsläppshandeln diskuteras frågor som gäller initialfördelningen av utsläppsrätter samt relationen mellan EU-systemet för utsläppshandel och Kyotomekanismerna, dvs. de samprojekt för minskning av utsläppen som genomförs i samråd med andra parter i Kyotoprotokollet. Det tredje temat tar åter upp teknologin: vilken betydelse har den teknologiska utvecklingen med tanke på den internationella klimatpolitiken?

Dessa teman reflekterar ett antal aktuella frågor. Inom EU har bland annat toppmötena ägnat miljöteknologin allt större uppmärksamhet, och kommissionen har i mars 2003 gett en redogörelse i ärendet. Liberaliseringen av energimarknaden, ibruktagandet av nya styrmedel och de samtidiga förberedelserna för genomförandet av de bindande utsläppsminskningarna enligt Kyotoprotokollet ställer helt nya utmaningar både med tanke på energipolitiken och inom miljöpolitiken. Kyotoprotokollet har ännu inte trätt i kraft, men den fortsatta utvecklingen av avtalssystemet sysselsätter mångas tankar.

Finland anser miljö- och energiministrarnas gemensamma möte och valet av teman viktigt. Mötet utgör samtidigt en fortsättning på Cardiffprocessen, som inleddes år 1998 och som syftar till att integrera miljöfrågorna i andra politikområden i enlighet med Amsterdamkonventionen.

Att nya styrmedel tas i bruk i klimat- och energipolitiken kommer att aktualisera en revidering av de tidigare instrumenten såsom beskattningen och bidragen. Finland anser det nödvändigt att de nya styrmedlen, såsom de gröna certifikaten och utsläppshandeln, läggs upp så att de ligger i linje med att energimarknaden blir fri och handeln likaså. För att företagens konkurrenssituation skall bli jämbördig måste den EU-interna utsläppshandeln, som inleds år 2005, faktiskt komma i gång samtidigt i samtliga medlemsländer.

Finlands verksamhet och ställningstaganden i de internationella underhandlingarna bygger på uppfattningen att klimatförändringen är hela världens gemensamma problem, och för att stävja den behövs globalt samarbete och en långsiktig successivt utvecklad infallsvinkel. De erforderliga målen för minskning av utsläppen av växthusgaser kan enbart uppnås genom gradvis övergång till lågkolsekonomi, eller rentav en ekonomi som inte bygger på kol.

Finland betonar den roll som teknologin och den tekniska utveckling har på alla nivåer inom klimatpolitiken. Ny teknik kommer framgent att behövas för att genomföra en mer ambitiös klimatpolitik. Dessutom finns det alltjämt en stor potential för breddad användning av befintlig, energieffektiv teknik som bygger på förnybara energikällor. Också i Finlands nationella klimatstrategi uppmärksammas den teknologiska forskningen och utvecklingsprogrammen. Det omfattande nationella klimatteknologiska forskningsprogrammet Climtech slutfördes för några månader sedan.

Ytterligare uppgifter:

Rådet för internationella ärenden Leena Simonen,

miljöministeriet, tfn (09) 1603 9394, 050 596 7818

Konsultative tjänstemannen Jaakko Ojala,

miljöministeriet, 050 362 2035

Industrirådet Arto Lepistö,

Handels- och industriministeriet, 050 592 2756

Specialmedarbetare Jyri Järvihaavisto,

Handels- och industriministeriet, 050 582 1130