Nyheter 23.7.2003

Förbud att använda tjära som impregneringsmedel

Europeiska unionen ämnar förbjuda användningen av tjära som impregneringsmedel. Förbudet förbryllar finländarna som traditionellt har använt tjära som bl.a. träskydd.

EU har motiverat förbudet med att tjära hör till de skadliga träskyddsmedlen. EU:s biociddirektiv (98/8/EG) reglerar användningen av tjära som impregneringsmedel. Tjära är ett s.k. biocidpreparat, som innehåller giftiga PAH-föreningar. Målet med biociddirektivet är att försäkra att biociderna är undersökta och garanterat säkra för miljö och hälsa. Tjära kan därför inte ges en annan utgångspunkt än de andra biocidpreparaten.

I Finland är Finlands miljöcentral (SYKE) behörig myndighet vad gäller träskyddsmedel som biocidprodukttyp. Under förberedelserna av direktivet lyfte Finlands miljöcentral fram möjligheten att tjära kunde få en undantagstillstånd vad gäller kulturhistoriskt viktiga objekt (bl.a. spåntak och objekt skyddade av Museiverket).

Användningen av tjära kan få fortsätta i fall man med hjälp av forskning kan bevisa att tjära innehåller mycket lite giftiga ämnen eller fastställa tjärans inverkan på miljö och hälsa. De finska tjärproducenterna har dock inte resurser för att genomföra en dylik undersökning, eftersom produktionen är relativt liten och det skulle kosta flera miljoner euro att framställa ett fullständigt forskningsresultat, vilket direktivet förutsätter.

Finland kommer att yrka på undantagstillstånd för tjära som impregneringsmedel för kulturhistoriskt viktiga objekt. En EU-arbetsgrupp har fått till uppgift att undersöka i fall man kan bevilja undantagstillstånd för nationellt, småskaligt bruk av biocidprodukter. Arbetsgruppen inleder sitt arbete i september eller oktober 2003.

Tjära och dess förädlingsprodukter får fortsättningsvis användas t.ex. som aromämne i livsmedel och alkohol.

Kim Kuivalainen

regioninformatör

Lapplands Europainformation

TILLÄGGSUPPGIFTER:
/> Finlands miljöcentral (SYKE):

Hannu Braunschweiler, tel. + 358 9 4030 0535,

e-post Hannu.Braunschweiler@ymparisto.fi

Eeva Nurmi, tel. + 358 9 4030 0538,

e-post Eeva.Nurmi@ymparisto.fi

Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral (STTV):

Terhi Kuljukka-Rabb, tel. + 358 9 3967 2753

e-post Terhi.Kuljukka-Rabb@sttv.fi

Kimmo Karhi, tel. + 358 9 3967 2728

e-post Kimmo.Karhi@sttv.fi

Implementeringen av biociddirektivet i Finland