Nyheter 27.1.2004

EU:s utrikesministrar dryftar stadgan för Europaparlamentets ledamöter

EU:s råd för allmänna frågor och yttre förbindelser sammanträder i Bryssel den 26 och 27 januari. Från Finland deltar utrikesminister Erkki Tuomioja.

Huvudämnen vid rådets möte är stadgan för Europaparlamentets ledamöter och den årliga debatten om effektiveringen av unionens yttre förbindelser.

Avsikten är att rådet skall godkänna sin ståndpunkt till stadgan för Europaparlamentets ledamöter på basis av det kompromissförslag som utarbetats av Europaparlamentet. Målsättningen är att man skall få till stånd en stadga så snabbt som möjligt, så att den träder i kraft innan parlamentets nästa mandatperiod inleds i juli 2004.

Parlamentet har i sin resolution av den 17 december kompromissat i de frågor som rådet ansåg vara problematiska. De bestämmelser som gällde parlamentsledamöternas immunitet och privilegier slopades ur stadgan. Parlamentet godkände även medlemsstaternas rätt att beskatta arvodena. Parlamentet har redan tidigare godkänt de nya bestämmelserna för kostnadsersättning, som i betydligt högre grad än tidigare grundar sig på ersättning av de faktiska kostnaderna. Den lösning som nu föreslås är i sin helhet en förbättring av nuläget vad gäller tydlighet, insyn och enhetlighet. Finland stöder ett godkännande av förslaget.

Vid rådets möte hålls en offentlig debatt om rådets program för 2004. I diskussionen behandlas särskilt förebyggande av konflikter samt genomförandet av EU:s säkerhetsstrategi. Finlands målsättning är att konfliktförebyggandet skall utgöra en central del av unionens yttre förbindelser. Finland betonar behovet av att säkerhetsstrategin genomförs på ett effektivt sätt. Strategin borde även utnyttjas för att öka ändamålsenligheten och enhetligheten inom unionens externa verksamhet.

Rådet håller dessutom den årliga debatten om effektivering av unionens yttre förbindelser och externa bistånd. Samtidigt görs en uppföljning av genomförandet av kommissionens förvaltningsreform, bland annat den 2001 inrättade samarbetsbyrån EuropeAids arbete vid genomförandet av biståndsprogram. Även kriterierna för fördelningen av stöd tas upp. Dessutom granskas medlemsstaternas och unionens åtgärder för att uppfylla målen i FN:s millenniedeklaration. En betydande del av effektiveringen av verksamheten består av en plan att överföra Europeiska utvecklingsfonden till unionens budget. Finland stöder denna plan.

Vad gäller enskilda länder tar rådet upp situationen i Georgien efter presidentvalen. Rådet diskuterar möjligheterna att öka stödet till Georgien. EU strävar även efter att öka sin politiska synlighet inom hela Sydkaukasien, för att denna skall motsvara unionens tekniska och ekonomiska bistånd till området, som redan nu är omfattande. En viktig roll för att öka EU:s synlighet spelar unionens förste särskilde representant i Sydkaukasien, ambassadör Heikki Talvitie, som utnämndes till detta uppdrag i juli 2003.

Vad gäller yttre förbindelser behandlar unionen dessutom situationen i västra Balkan, Mellanöstern, Afghanistan och Iran. Inför parlamentsvalen har Irans väktarråd strukit tusentals kandidater från vallistorna. Även frågan om Irans kärnkraftsprogram tas upp för behandling. Dessutom förutsätts i Europeiska rådets slutsatser att rådet tar upp förbudet mot export av vapen till Kina till ny behandling. Förbudet infördes som en reaktion på händelserna vid Tiananmen 1989.

Närmare upplysningar: överinspektör Lotta Lindegren, statsrådets EU-sekretariat, tfn (09) 1602 2150, och ambassadrådet Anne Huhtamäki, utrikesministeriet, tfn (09) 1605 6097 eller 040 546 0456

Statsrådets informationsenhet

Utrikesministeriet

Pressmeddelande 18/2004