Nyheter 30.1.2004

Finlands EU-mål för år 2004 (VN)

EU-ministerutskottet dryftade fredagen den 30 januari de centrala EU-målen för Finland för år 2004.

Förhandlingarna om det nya konstitutionella fördraget borde slutföras under inkommande år. När det gäller rådets omröstningsförfarande är det centrala att befolknings- och medlemsstatskriterierna är lika stora. Förenklingen och effektiveringen av beslutsfattandet förutsätter också, att dessa kriterier inte blir för stränga. Finland stöder också utvidgningen av beslutsfattande med kvalificerad majoritet.

Under sommaren 2005 skall man sträva efter att uppnå ett politiskt samförstånd angående de nya ekonomiska ramarna. Finland utgår från att de norra och östra delarna av Finland också i fortsättningen tilldelas unionens högsta regionalstöd.

Även om regeringskonferensen inte ännu avslutats och diskussionen om de nya ekonomiska ramarna håller på att inledas, bör Europeiska rådet på våren vara kapabelt att dryfta metoder för att förbättra den europeiska konkurrenskraften. Europa håller på att bli efter både Förenta staterna och flera länder i Asien.

Förtroendet för den ekonomiska politiken måste återställas. Finland anser att man måste hålla fast vid ett konsekvent efterföljande av stabilitets- och tillväxtpakten.

Europeiska rådets vårmöte bör koncentrera sig på åtgärder för att förbättra sysselsättningen och konkurrenskraften. Strukturella reformer, utnyttjandet av forsknings- och innovationsverksamhet och utvecklandet av kunnandet är de medel med vilka man främjar investeringar och etableringen av företag i Europa. Finland betonar telekommunikationssektorns betydelse när det gäller att åstadkomma ekonomisk tillväxt i Europa.

I maj har unionen tio nya medlemsländer. De nya medlemsländerna bör integreras i unionens verksamhet och politikområden så snabbt som möjligt. Finland stöder en fortsatt utvidgningsprocess.

Den lagstiftning given på basen av de beslut som fattades vid Europeiska rådet i Tammerfors 1999 för att förverkliga ett område för frihet, säkerhet och rättvisa bör fördjupas och samarbetet vidareutvecklas. Finland anser att förberedelserna för ett nytt Tammerfors II -program bör påbörjas.

Finland anser att finansiering riktad till Ryssland borde ökas, så att den bättre motsvarar betydelsen av EU:s relation till Ryssland. Finland betonar att EU måste agera enhetligt i relationerna till Ryssland. Detta är särskilt viktigt i visumfrågor.

I EU håller man på att skapa ett nytt granninstrument, med vilket man finansierar ett gränsöverskridande och regionalt samarbete vid EU:s yttre gränser. Finland strävar efter att inverka på att det kommande instrumentet stärker de nuvarande grannprogrammen och på detta sätt erbjuder ett betydande instrument för finansieringen av projekt inom ramen för den nordliga dimensionen.

Finland har inlett förberedelserna inför EU-ordförandeskapet 2006.

En promemoria gällande Finlands EU-mål finns på statsrådets webbsidor under adressen www.valtioneuvosto.fi/tiedostot/pdf/fi/60607.pdf (på finska)

Ytterligare information: understatssekreteraren för EU-ärenden Jari Luoto, tfn (09) 1602 2182 och konsultativa tjänstemannen Markku Keinänen, tfn (09) 1602 2184, statsrådets EU-sekretariat

Statsrådets informationsenhet

Pressmeddelande 32/2004

Promemoria gällande Finlands EU-mål