Nyheter 18.3.2004

Europeiska rådet i Bryssel den 25 och 26 mars (VN)

Statsrådet beslutade torsdagen den 18 mars om Finlands representation vid Europeiska rådet i Bryssel den 25 och 26 mars. Finland representeras av statsminister Matti Vanhanen biträdd av utrikesminister Erkki Tuomioja.

Finansminister Antti Kalliomäki deltar i mötet till den del mötet behandlar frågor som gäller den ekonomiska och monetära unionen. Republikens president Tarja Halonen deltar i mötet till den del mötet behandlar frågor som faller inom området för presidentens behörighet.

Huvudtemat för mötet är uppföljningen av Europeiska rådet i Lissabon våren 2000. Europeiska rådet är det fjärde vårmötet som granskar de framsteg som gjorts i fråga om Lissabonstrategin och dryftar metoder att effektivera genomförandet av strategin. Målet är att inom tio år göra EU till världens mest konkurrenskraftiga ekonomi. Kommissionen har för Europeiska rådet utarbetat en rapport om genomförandet av strategin, som också innehåller bedömningar av framstegen landsvis.

Rådet för allmänna frågor har huvudansvaret för beredningen av Europeiska rådet och de slutsatser som där godkänns, men mötet har beretts i flera olika rådskonstellationer vilka för Europeiska rådet har utarbetat sina egna förslag. Målet är att åstadkomma konkreta resultat som ökar den ekonomiska tillväxten, sysselsättningen och produktiviteten, som överensstämmer med kraven för hållbar utveckling. Dessutom är avsikten att besluta om sättet att genomföra mellangranskningen av Lissabonstrategin.

Europeiska rådet diskuterar också regeringskonferensen och dryftar möjligheterna att starta förhandlingarna på nytt utgående från en rapport utarbetad av ordförandelandet Irland.

Med anledning av terrordådet i Spanien den 11 mars behandlas också ett intensivare samarbete inom EU mot terrorism.

Utrikesministrarna diskuterar dessutom aktuella frågor gällande de yttre förbindelserna.

Ytterligare information: konsultativa tjänstemannen Markku Keinänen, statsrådets EU-sekretariat, tfn (09) 1602 2184

Pressmeddelande 86/2004