Nyheter 19.3.2004

EU:s utrikesministrar förbereder Europeiska rådet och Asem-utrikesministermötet

EU:s råd för allmänna frågor och yttre förbindelser sammanträder i Bryssel måndagen den 22 mars. Huvudtemat vid rådets möte är förberedelserna inför Europeiska rådet i mars samt Asem-utrikesministermötet. Utrikesminister Erkki Tuomioja och minister Paula Lehtomäki representerar Finland i rådet.

Rådet godkänner Europeiska rådets dagordning, som utgör grunden till de slutsatser som skall godkännas vid Europeiska rådet. Europeiska rådet koncentrerar sig på åtgärder för att förbättra sysselsättningen och konkurrenskraften och uppföljningen av genomförandet av den så kallade Lissabonstrategin. Ordföranden utarbetar även en rapport för Europeiska rådet om förutsättningarna och tidtabellen för återinledande av förhandlingarna vid regeringskonferensen. Dessutom dryftas unionens åtgärder för terrorismbekämpning med utgångspunkt i de förslag till åtgärder som presenteras av det extraordinarie rådet för rättsliga och inrikes ärenden som sammanträder den 19 mars. Även aktuella frågor om yttre förbindelser diskuteras.

Finland har betonat att man vid genomförandet av Lissabonstrategin bör satsa på fullgörande av redan ingångna förbindelser och inte skapa nya processer eller målsättningar. Vid vårens Europeiska råd bör man koncentrera sig på att främja den ekonomiska tillväxten i Europa genom att öka investeringarna, främja innovativ verksamhet och förbättra konkurrenskraften. Dessutom bör man öka arbetsmarknadens flexibilitet och dragningskraft, satsa på humankapital och se till den offentliga ekonomins hållbarhet.

Finland anser att regeringskonferensens förhandlingar bör återinledas utan dröjsmål och att man bör bygga vidare på de samförstånd som redan uppnåtts. Det är viktigt att man uppnår en förhandlingslösning som garanterar jämlikhet mellan medlemsstaterna och en effektiv och välfungerande beslutsprocess för unionen. Detta förutsätter flexibilitet av alla förhandlingsparter. Ett godtagbart slutresultat förutsätter även tillräckligt med tid för att behandla alla ännu olösta frågor på vederbörligt sätt och att den slutliga förhandlingslösningen nås med samtliga delegationers medverkan.

Finland stöder ordförandens angreppssätt och de föreslagna åtgärderna för att effektivera samarbetet för att bekämpa terrorismen. Det är av avgörande betydelse att man utöver nya åtgärder även satsar på att fullgöra redan ingångna åtaganden. Besluten från Europeiska rådet i Tammerfors erbjuder en utmärkt utgångspunkt för kampen mot terrorismen, och man bör fästa särskild uppmärksamhet vid verkställandet av dem. Det är även av största vikt att man ökar enhetligheten inom unionens externa verksamhet.

Angående yttre förbindelser behandlar rådet på måndagen situationen på västra Balkan och särskilt de senaste dagarnas oroligheter mellan serber och albaner i Kosovo och Serbien. Åtminstone 31 personer har dött i våldsamheterna och drygt 500 personer har skadats. De allvarliga oroligheterna i Kosovo och Serbien visar hur skör stabiliteten i området är och hur snabbt situationen kan förändras. Det viktigaste just nu är att få våldet och hämndaktionerna att upphöra.

Dessutom förbereder rådet det gemensamma Asem-utrikesministermötet för Asiens och Europas länder som anordnas den 17 och 18 april i Irland. På dagordningen finns en utvidgning av Asem-processen, som redan länge har varit på tapeten. De asiatiska länderna har föreslagit att de tre sydostasiatiska Aseanländerna Myanmar (före detta Burma), Laos ja Kambodja skall tas med i Asem-processen. EU har tills vidare inte godkänt detta, särskilt mot bakgrund av Myanmars brister i fråga om mänskliga rättigheter och demokrati, och har försökt finna alternativa tillvägagångssätt. EU har även förutsatt att de nya EU-medlemmarna skall inkluderas i processen. Det är önskvärt att utvidgningsfrågan får en lösning senast vid Asems toppmöte i Hanoi i oktober 2004. Avsikten är att följande Asem-toppmöte skall anordnas under Finlands EU-ordförandeskap i september 2006.

Även ordförandelandets rapport om det arbete som hittills gjorts för att utarbeta EU:s Mellanösternstrategi tas upp. Vid Europeiska rådet i Thessaloniki år 2003 kom man överens om att EU skall utarbeta ett arbetsprogram för att utveckla dialogen och samarbetet mellan EU och arabvärlden. Arbetsprogrammet godkändes vid Europeiska rådet i december och rådet för allmänna ärenden och yttre förbindelser har under Irlands ordförandeperiod fortsatt utveckla programmet till en strategi för Mellanöstern. Syftet är att denna strategi skall stöda reformer i länderna i Mellanöstern, främja pluralism och demokrati samt understöda den ekonomiska tillväxten. Det är fråga om en del av genomförandet av den europeiska säkerhetsstrategin. Avsikten är att strategiarbetet för Mellanöstern skall bli klart i tid för att kunna godkännas vid Europeiska rådet i juni.

Rådet behandlar även situationen i Iran vad gäller landets kärnvapenprogram och människorättssituation.

Närmare upplysningar: överinspektör Lotta Lindegren, statsrådets EU-sekretariat, tfn (09) 1602 2150 och ambassadrådet Anne Huhtamäki, utrikesministeriet, tfn (09) 1605 6097 eller 040 546 0456