Nyheter 1.4.2004

Inofficiellt Ecofin-råd i Irland 2.-3.4.2004 (FM)

EU:s ekonomi- och finansministrar samt Europeiska centralbankens och medlemsländernas centralbankers generaldirektörer sammanträder på lördagen den 3 april 2004 vid Ecofin-rådets inofficiella möte i Punchestown, Irland. Finansminister Antti Kalliomäki, Finlands banks vice styrelseordförande Matti Louekoski samt understatssekreteraren Martti Hetemäki representerar Finland vid mötet.

Den inofficiella eurogruppen sammanträder på fredagkvällen den 2 april. Förutom det aktuella ekonomiska läget diskuterar ministrarna G7-ländernas finansministrars kommande möte och beredningen av IMF:s och Världsbankens vårmöten i Washington, budgetramen samt anslutningen av de nya medlemsländerna till ERM II-valutakurssystemet.

Den ekonomiska situationen och finanspolitiken

Det inofficiella Ecofin-rådet diskuterar EU-områdets ekonomiska situation och utsikterna samt finanspolitiken. Utsikterna för den internationella ekonomin är förmånliga och osäkerhetsfaktorerna har blivit färre. Den ekonomiska upphämtningen i euroområdet måste tryggas framför allt genom att konsumenternas och investerarnas förtroende förstärks.

Beredningen av Världsbankens och IMF:s vårmöten

Rådet diskuterar det tal som beretts för Världsbankens och den Internationella valutafondens (IMF) vårmöten i Washington. Talet hålls av EU-ordförandestaten vid den internationella monetära och finansiella kommittén IMFC (International Monetary and Financial Committee), som drar upp linjerna för valutafondens verksamhet.

Finansmarknadsärenden

Finansmarknadernas situation och stabilitet

Ordföranden för ekonomi- och finanskommittén Koch-Weiser lämnar in en sammanfattningsrapport åt rådet om den halvårsdiskussion som kommittén haft om finansmarknadernas situation och stabilitet.

Utvecklingsprogrammet för Europas finansmarknader

I mötet diskuteras preliminärt det kommande års utvecklingsprogram för EU:s finansmarknader som utarbetas senare.

Finland betonar den växande betydelsen av tillhandahållandet av gränsöverskridande finansieringstjänster, och således behovet att säkerställa funktionaliteten av både gemenskapslagstiftningen och av medlemsländernas myndighetssamarbete. Vid sidan om finansmarknadernas allt intensivare integration bör de gemensamma finansmarknadernas stabilitet samtidig säkras. Den ekonomiska stabiliteten skall följas upp regelbundet bl.a. inom rådet för ekonomi- och finansärenden, och mekanismerna för hanteringen av ekonomiska kriser bör utvecklas kontinuerligt.

När det gäller tillsynsärenden stöder Finland den lösningsmodell som baserar sig på samarbetsnätet och den redan existerande kommittéstrukturen åtminstone tills denna strukturs verksamhet har kommit i gång ordentligt, och strukturens praktiska funktionalitet har genomgått en grundlig bedömning. Finland stöder inte i det här skedet inrättandet av någon ny finansmarknadstillsyn på EU-nivå.

Internationella bokföringsstandarder (IAS) – lägesrapport

Vid mötet diskuteras ärendets framskridning. Enligt Europaparlamentets och rådets förordning från 2002 blir det obligatoriskt att tillämpa internationella bokföringsstandarder fr.o.m. den 1 januari 2005 på offentligt noterade företags koncernbokslut. Finland anser det viktigt att samtliga IAS-standarder kan tas i bruk samtidigt från början av 2005.

EU:s och Förenta staternas diskussion om reglering av finansmarknaderna

Kommissionen redogör för sina förhandlingar med Förenta staternas revisionsinspektion PCAOB, vilkas syfte är att trygga möjligheterna för medlemsländernas revisionssamfunder att vara revisor för företag listade i Förenta staterna. Kommissionen har haft som mål att påverka innehållet i bestämmelserna så att medlemsländernas revisionssamfunders verksamhet inte skulle försvåras på ett orimligt sätt och så att medlemsländernas tillsynsmyndigheter skulle vara primära övervakare i fråga om sina egna samfund.

Arbetet gällande finansmarknadsärenden EU och Förenta staterna emellan bör enligt Finland fortsättas, för att avskaffa hinder som försvårar anskaffning av finansiering och tillhandahållande av finansieringstjänster. Medlemsstaterna skall agera enhälligt när det gäller revisionssamfundens förpliktelse att registrera sig i PCAOB. Då kan EU på ett tillräckligt sätt påverka det att hemstaternas tillsynsrätter garanteras och avvikelserna i lagstiftningen åtgärdas. Därför är det nödvändigt att kommissionen koordinerar ärendet.

Direktivförslag om rapporteringen och bokförandet

Kommissionen har den 16 mars 2004 publicerat ett förslag till direktiv om rapportering och bokföring. Ärendet presenteras för första gången i Ecofin-rådet. Avsikten med direktivet är att säkerställa att investerare och andra instanser fullständigt kan lita på de reviderade bokslutens korrekthet.

Finland anser det ändamålsenligt att EU-regleringen i fråga om revisionerna görs klarare och kompletteras, vilket skulle förstärka revisionssystemets trovärdighet och således kapitalmarknadernas funktion och pålitlighet. Direktivförslaget är omfattande till sitt innehåll och utgör en bra grund för uppnåendet av de mål som ställts upp för det. Vid den fortsatta behandlingen bör man dock undvika att inkludera onödigt detaljerad och styv reglering i direktivet.

Finansieringsramarna för 2007-2013

I mötet diskuteras i det närmaste frågor av allmän karaktär som gäller finansieringsramarna för 2007-2013. Finlands ståndpunkter när det gäller kommissionens meddelande om finansieringsramarna har definierats i regeringens ställningstagande i februari 2004.

Enligt ställningstagandet skall EU:s finansieringsramar (förbindelserna) under den kommande perioden dimensioneras till en nivå på högst 1,1 procent av EU:s bruttonationalinkomst. EU:s finansieringssystem skall göras betydligt enklare och alla lättnader i betalningsvillkoren skall slopas i systemet med egna medel. Dessutom bör man övergå till ett system som består av BNI-baserade medel och traditionella egna medel. EU:s nya finansieringsramar och reformerandet av finansieringssystemet skall utgöra en kompromiss som tillfredsställer alla medlemsländer och som ger klara riktlinjer för tiden efter 2013. Regions- och strukturpolitiska resurser behövs för ca 0,40 procent av EU:s bruttonationalinkomst. Kommissionens flexibilitetsförslag kan inte stödas i det här skedet.

Ytterligare information: konsultative tjänstemannen Jussi Huopaniemi, tfn (09) 160 331 59.

Finansministeriet Pressmeddelande 41/2004