Nyheter 11.6.2004

Europaparlamentsvalet

Europaparlamentsvalet hålls den 13 juni 2004. På Europainformationens valsidor finner du både information om valet och Europaparlamentet samt de finska partiernas viktigaste valteman och deras kandidater. Du kan även testa dina kunskaper med Europaparlamentets Europaspel och vinna en resa till Strasbourg!

Vad är Europaparlamentet?

Europaparlamentet är det enda internationella organet som väljs direkt av medborgarna. Valen hålls med fem års mellanrum, nästa gång den 10-13 juni 2004. I Finland infaller valdagen söndagen den 13 juni och förhandsröstningsdagar i hemlandet är den 2-8 juni och utomlands den 2-5 juni.

Arbetet i Europaparlamentet

Europaparlamentets ledamöter arbetar på två orter, i parlamentets hemort Strasbourg, samt i Bryssel. Parlamentets sessioner anordnas i Strasbourg 12 gånger per år och dessutom hålls så kallade minisessioner i Bryssel. Parlamentsledamöterna arbetar i politiska grupper enligt politisk tillhörighet, inte nationalitet, samt i utskott, där sessionsärendena bereds. Det finns 17 ständiga utskott, och dessutom kan parlamentet inrätta tillfälliga utskott eller tillfälliga undersökningskommittéer. Parlamentet arbetar på samtliga unionens officiella språk, som för närvarande är 11 och efter utvidgningen 20. För parlamentets administration ansvarar generalsekretariatet, som har sitt säte i Luxemburg. De politiska grupperna har sina egna anställda och parlamentets ledamöter egna assistenter.

Europeiska kommissionen vidtar lagstiftningsinitiativen och Europaparlamentet beslutar om största delen av unionens lagstiftning med ministerrådet. Parlamentets befogenheter har ökat betydligt under årens lopp, men rådet är fortfarande EU:s högsta lagstiftande myndighet. Till parlamentets uppgifter hör utöver lagstiftningen även godkännandet av unionens budget och kommissionens sammansättning. Parlamentets samtycke krävs även för godkännandet av nya kandidatländers medlemskapsansökningar.

Europaparlamentsvalet

Vid nästa val uppgår antalet medlemsstater redan till 25 och till parlamentet väljs 732 ledamöter. Senaste val hölls i juni 1999. Då valdes sammanlagt 626 ledamöter från 15 länder. Direkta val har hållits sedan 1979, dvs. sedan den parlamentariska generalförsamlingen officiellt blev parlament, vilket innebär att EU-val redan har hållits i över 20 år. För närvarande finns det 16 finländska ledamöter. Dessa representerar sex finska partier och hör till fem politiska grupper i parlamentet. Vid nästa val väljs 14 ledamöter från Finland.

Under årens lopp har man försökt harmonisera valsystemen i EU:s medlemsstater, men det finns fortfarande betydande skillnader. För de praktiska arrangemangen i samband med valet ansvarar de nationella myndigheterna. I Finland är justitieministeriet valmyndighet, och bekräftar kandidaterna och valresultatet. Enligt Europeiska unionens egna valbestämmelser skall valet i alla medlemsstater anordnas i juni under ett ”långt veckoslut”. Varje medlemsstat får välja om man anordnar valet på torsdagen, fredagen, lördagen eller söndagen. Rösträkningen får emellertid inte inledas förrän samtliga vallokaler i Europeiska unionen har stängts. Europaparlamentsvalet genomförs i varje medlemsstat i enlighet med landets nationella vallagstiftning. Dessutom iakttas EU:s valbestämmelser (från 1976, senast ändrade 2002).

Europaparlamentet har en valresultatservice i Bryssel

Parlamentets informationsavdelning förmedlar valresultat i parlamentets presscenter, via internet och Europe by Satellite. Avgående talmannen Pat Cox håller en presskonferens.

Euroopaparlamentet samlar ihop, analyserar och bekräftar valresultaten i samarbete med EOS Gallup och IVU kanssa och publicerar resultaten på valsidan:

www.elections2004.eu.int/elections.html

Valsystemet vid Europaparlamentsvalet Infoblad 1b/04

www.eurooppa-tiedotus.fi/netcomm/ImgLib/7/82/EP%20vaalitapapå%20sv%2004.doc

MEP; löner, ersättningar och beskattning. Infoblad 15 B/2001, uppdaterat 4/2004

www.eurooppa-tiedotus.fi/netcomm/ImgLib/7/82/MEP_tietos_på_sv.rtf

Förhandsröstningsställen utomlands

formin.finland.fi/netcomm/ImgLib/2/38/Eurovalet04.pdf

Justitieministeriets valsida:

www.vaalit.fi/17250.htm

I valet ställer 227 kandidater upp

14 partier deltar i valet. Av dem har åtta 20 kandidater. Kristdemokraterna och sannfinländarna har ingått valförbund.

Av kandidaterna är 140 män och 87 kvinnor. 14 är riksdagsledamöter och 11 är nuvarande europarlamentariker.

Varje kandidats namn, valnummer, yrke, hemkommun och parti nämns.

192.49.229.35/EP2004/r/ehd_listat/kokomaa.html

Ett urval valmaskiner:

MTV3: www.mtv3.fi/vaalikone/ 

Yleisradio: www.yle.fi/vaalit/ 

Helsingin Sanomat: href="HTTP://www.vaalikone.fi/euro2004/etusivu.jsp">www.vaalikone.fi/euro2004/etusivu.jsp

Turun Sanomat: href="HTTP://vaalikone.turunsanomat.fi/">vaalikone.turunsanomat.fi/

Alma Media: href="HTTP://vaalikone.almamedia.fi/vaalikone/mtv3.fi/">vaalikone.almamedia.fi/vaalikone/mtv3.fi/

Pohjolan Sanomat: href="HTTP://www.pohjolansanomat.fi/vaalikone/">www.pohjolansanomat.fi/vaalikone/

Savon Sanomat: href="HTTP://193.143.126.75/cf/vaalit04/vaalit04.cfm?depa=51&vaalikone=1">193.143.126.75/cf/vaalit04/vaalit04.cfm?depa=51&vaalikone=1

Eurooppalaisen Suomen Nuoret: www.eurooppanuoret.net/sivu.php?artikkeli_id=135

Partierna svarade på de frågor Europainformationen och Suomi-Seura ställt

Europaparlamentets informationskontor i Finland

De finländska ledamöterna i Europaparlamentet (MEP)

EU25 -spel (Vinn en resa till Bryssel!)