Nyheter 14.6.2004

Europeiska rådet och regeringskonferensens session (VN)

Statsrådet beslutade torsdagen den 10 juni om Finlands representation i Europeiska rådet och vid regeringskonferensens (IGC) session i Bryssel den 17-18 juni.

Finland representeras av statsminister Matti Vanhanen biträdd av utrikesminister Erkki Tuomioja. Republikens president Tarja Halonen deltar i mötena till den del de behandlar frågor som faller inom området för presidentens behörighet.

Avsikten är att man vid Europeiska rådet skall besluta om Europeiska kommissionens ordförandekandidat samt utse rådets generalsekreterare/höge företrädare och rådets biträdande generalsekreterare. Andra huvudteman är uppföljningen av rättsliga frågor och inrikesfrågor inom Tammerforsprogrammet samt en överenskommelse om fortsättningen, uppföljningen av genomförandet av förklaringen om bekämpning av terrorism, utvidgningen, den fortsatta behandlingen av de framtida ekonomiska ramarna för EU, samt frågor som rör ekonomi och sysselsättning. Rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser svarar för beredningen av agendan och fastställer den slutliga agendan vid sitt möte den 14 juni.

Europeiska rådet diskuterar också aktuella frågor om de yttre förbindelserna. Vid mötet går man igenom hur genomförandet av den europeiska säkerhetsstrategin har framskridit. Till Europeiska rådet rapporteras om genomförandet av strategin mot spridning av massförstörelsevapen och EU:s program för förebyggande av väpnade konflikter samt om Europas säkerhets- och försvarspolitik. Vid mötet behandlas också kommissionens förslag till europeisk grannskapspolitik. Inom yttre förbindelser behandlas Irak, Iran, fredsprocessen i Mellanöstern, de mänskliga rättigheterna, Afrika, de transatlantiska förhållandena, EU:s förhållanden till Ryssland, Kina, Japan och Latinamerika, Afghanistan samt hiv/aids.

I samband med Europeiska rådet sammanträder också regeringskonferensen på stats- och regeringschefsnivå. Avsikten är att slutföra förhandlingarna om det konstitutionella fördraget för Europeiska unionen. Sessionen bereds vid förhandlingar på utrikesministernivå i Luxemburg den 14 juni.

Ytterligare information: statssekreteraren för EU-ärenden Antti Peltomäki, tfn (09) 1602 2180 och överinspektör Nina Hyvärinen, tfn (09) 1602 2150, statsrådets EU-sekretariat

Statsrådets informationsenhet Pressmeddelande 187/2004