Nyheter 29.7.2004

EU-länderna nådde samförstånd om konstitutionellt fördrag (VN)

Europeiska unionens medlemsländer nådde fredagen den 18 juni samförstånd om EU:s konstitutionella fördrag. Ifall avtalet ratificeras av alla medlemsländer kommer det att ersätta unionens nuvarande grundfördrag.

Finlands delegation fick de sista ändringsförslagen på fredagskvällen

Avsikten är förutom att det nya avtalet gör de gamla avtalen klarare att göra det lättare för unionen att fungera effektivt i en gemenskap med minst 25 länder.

Utkastet till det konstitutionella fördraget behandlades i regeringskonferensen, som inleddes i Rom i oktober 2003. Europeiska framtidskonventets fördragsutkast utgjorde grunden för konferensens arbete. De svåraste frågorna visade sig vara artiklarna som gäller institutionerna, i synnerhet röstningsförfarandet inom rådet samt kommissionens sammansättning.

När det gäller röstningsförfarandet inom rådet nådde man en lösning där kvalificerad majoritet uppnås då 55 procent av medlemsländerna, vilka representerar minst 65 procent av unionens befolkning, står bakom beslutet. Minst femton länder måste understöda beslutet. Fyra länder kan bilda kvalificerad minoritet. För kommissionens del beslutade man att det fram till år 2014 finns en medlem från varje medlemsland i kommissionen. Efter detta kommer det att finnas medlemmar från två tredjedelar av medlemsländerna. Platserna roterar jämlikt bland medlemsländerna.

Finland uppnådde sina nationella mål när det gäller arbetspensionssystemet, Ålands ställning, stödet till jordbruket, de mycket glest bebyggda områden i norr samt handelspolitiken.

Det nya fördraget består av fyra delar, av vilka den första definierar bl.a. unionens mål, befogenheter och institutioner. Den andra delen består av unionens stadga om de grundläggande rättigheterna som inbegriper rättigheterna för unionens medborgare. Den tredje delen behandlar bestämmelserna angående unionens politikområden. I den beskrivs t.ex. vilka förfaranden som krävs för beslut i fråga om vart och ett politikområde. Den fjärde och kortaste delen omfattar de allmänna bestämmelserna och slutbestämmelserna, i vilka det redogörs bl.a. för vilka länder fördraget gäller, ikraftträdandet och hur fördraget kan ändras.

I mötet mellan EU:s stats- och regeringschefer nådde man inte överenskommelse om kommissionens ordförandekandidat.

Ytterligare information: statssekreteraren för EU-ärenden Antti Peltomäki, tfn (09) 1602 2180 och konsultativa tjänstemannen Petri Helander, tfn (09) 1602 2190, statsrådets EU-sekretariat

Statsrådets informationsenhet Pressmeddelande 200/2004